ம து போ தையால் வா ழ்க்கையை இ ழந்த நடிகை சி ல்க் ஸ்மிதாவின் த ற் கொ லைக்கு என்ன காரணம் தெரியுமா? வெளியான அ திர்ச்சி தகவல்..!!

செய்திகள்

மலையாள சினிமாவில் தான் அப்போதெல்லாம் அ ந்த மாதிரியான நடிகைகளின் வருகை தமிழ் சினிமாவில் அதிகரித்தது. அப்படி பல நடிகைகள் தமிழில் அறிமுகமாகி கொடிக்கட்டி பறந்தனர். அந்த வரிசையில் இருந்தவர் தான் நடிகை சில்க் ஸ்மிதா.

அனைத்து நடிகர்களும் அப்போது இவர் தான் நடிக்க வேண்டும் என்று கூறிய நடிகைகளில் இவரும் ஒருவராக பீ க் நடிகையாக இருந்தார். அப்படி இருக்கும் போது சில்க் ஸ்மிதா ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக த ற் கொ லை செய்து இ றந்தார். அதற்கு பல காரணங்கள் கூறப்பட்டு வ ழ க்கு மு டிக்காமலே இருந்தது.

அவர் சம்பாதித்த பணத்தை வைத்து நிறைய பேருக்கு உதவி செய்ததாகவும், கடைசியில் அவரது க ஷ்ட காலத்தில் உதவி பெற்றவர்கள் அனைவரும் கை வி ட்டதாகவும் அதனால் ம னமு டைந்த சி ல்க் ஸ்மிதா த ற் கொ லை செய்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது.

புகழின் உ ச்சத்திற்கு சென்ற சில்க்ஸ்மிதா போ தை ப ழக்கத்திற்கு அ டிமையாகி அந்த போ தை ப ழக்கத்திலிருந்து வெ ளிவர மு டியாமல் அ வதிப்பட்டு வந்தார். இப்படி போ தை யில் ஊறிப்போன அவருக்கு அதிக போ தை தேவைப்பட்டதால் போ தை மா த்திரைகள் உட்கொள்ளவும் ப ழகிக் கொண்டார்.

அந்த போ தை மா த்திரைகளை ஒரு டாக்டர் மூலம் பெற்றதாகவும் நாளடைவில் அந்த டாக்டரை மணமுடித்துக் கொண்டதாகவும் கூறுகின்றனர். சி ல்க் ஸ்மிதா கல்யாணம் செய்த மருத்துவர் ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆனவர். அவருக்கு வா லிப வயதில் ஒரு பையன் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

அந்த பையனை படத்தில் நடிக்க வைப்பதற்காக சி ல்க் ஸ்மிதா தான் செல்லும் அனைத்து சூட்டிங் ஸ்பாட்டிற்கு அழைத்துச் சென்றதாகவும், எல்லா இயக்குனர்களிடம் அவருக்காக சிபாரிசு செய்ததாகவும் கூறுகின்றனர்.

சி ல்க் ஸ்மிதா அந்த பை யனுடன் சுற்று வதை பார்த்த சொந்த தந்தையே, அவனுடன் உ றவு வைத்து இருக்கிறாயா என்று கேட்டதாகவும் அதனால் ம னமுடை ந்த சி ல்க் ஸ்மிதா த ற் கொ லை செய்து கொண்டதாகவும் கூறுகின்றனர்.