மதுரை முத்துவின் முதல் மனைவி எப்படி இ றந்தார் தெரியுமா? அம்மா இ ல்லாமல் க ஷ்டப்பட்ட அவரது குழந்தையை வளர்த்த மதுரை முத்து!! க ண்கலங்கிய ரசிகர்கள்..!!

செய்திகள்

விஜய் தொலை க்கா ட்சியில் எத்த னையோ ரி யாலி ட்டி ஷோ க்கள் மட்டும் சீரிய ல்கள் வ ந்தாலும் ஒரு சில நிகழ் ச்சிகள் ம ட்டுமே ம க்கள் ம த்தியில் பேரா தரவை பெற்று வருகி ன்றது என்பது குறிப்பிட த்தக்க து.

மேலும் அந்த வகையில் கடந்த ஆ ண்டு பிரப லமானது தான் குக் வித் கோ மாளி என்ற ஒரு நிகழ் ச்சி இத னின் முதல் சீசனுக்கு  கி டைத்த வ ரவே ற்பைத் தொட ர்ந்து 2வது சீ சனுக்கு அதைத் தொடர் ந்து ஏரா ளமான வரவே ற்பு கிடை த்தது என்பது குறிப்பி டத்தக்க து.

இந்த நிகழ் ச்சிக்கு மு க்கிய கார ணம் இந்த நிகழ் ச்சியில் வரும் கோமா ளிகள் நகை ச்சுவை மற்றும் கள ங்கமி ல்லாத பே சும் தான். இந்த குக் வித் கோ மாளி நிக ழ்ச்சி விஜய் டிவியின் டாப் லி ஸ்டில் உள் ளது என்று தான் சொ ல்ல வே ண்டும்.

குறி ப்பாக பிக் பாஸ் நாள் நிகழ் ச்சியை விட இந்த சு கருக்கு ஆ சிரம த்தில் ஏரா ளமான வரவே ற்பு கிடை த்தது என்பது தவி ர்க்க மு டியாத ஒரு வி ஷயமா கும். இதனை தொடர் ந்து ம க்களை சிரி க்க வைக்கும் ம துரை முத்து வா ழ்வில் நடந்த சோக ங்கள் பற்றி ஒரு சில த கவல் வெளி யாகியு ள்ள து.

நகைச்சுவை நடிகர் மதுரை முத் துவின் ம னைவி பெயர் வைய ம்மாள் தி ரும ணம் நடந்து இர ண்டு கு ழந்தைக ள் உள் ளது. இப்படி ஒரு நி லையில் இவரது ம னைவி பிள் ளையா ர் பட்டி கோவி லுக்கு தனி யாக தனது கா ரில் டிரைவ ருடன் சென்று கொண்டி ருந்தா ர். அப்போது எ திர்பாரா தவித மாக முத் துவின் ம னைவி வி ப த்தி ல் சி க்கி உயி ரிழந் துள் ளார்.

அந்த கா ரை ஓ ட்டிச் செ ன்ற டிரைவ ருக்கு பல த்த காய த்துட ன் மரு த்தும னையி ல் அனும திக்கப்ப ட்டா ர். அதனைத் தொடர் ந்து நகை ச்சுவை ந டிகர் முத்து இரண் டாவது தி ரும ணம் செய் து கொ ண்டு இவர்க ளுக்கு தற்போ தைய ஒரு மக னும் உள் ளார். சமீப த்தில் அளி த்த பேட் டியில் க ண்கல ங்கிய படி தனது முதல் ம னைவி யை ப ற்றி ஒரு சில த கவல்க ளை வெளி யிட் டு இரு ந்தா ர்…