என்னது… இந்த பிரபலத்துடன் பாலாவின் மனைவி தொ டர்பில் இருந்தாரா? இதனால் தான் வி வாகரத்துப் பெற்றுள்ளார்களா?அ திர்ச்சியளிக்கும் தகவல் இதோ…!!

செய்திகள்

சி னிமா உ லகில் த ன்னு டைய தி றமை யின் மூ லம் ஏரா ளமான இயக்கு னர்கள் உ ருவாகிக் கொண் டிருக்கி ன்றார்கள்.  ஒரு சில மு ன்னணி இயக்கு னர்கள் ஆ ரம்ப காலக ட்டங்க ளில் அதற்கு முன் இருந்த இயக்கு னர்களிடம் துணை இயக்கு னராக பணிபு ரிந்து அதன் பிறகு தான் ம க்கள் ம த்தியில் தன க்கெ ன ஒரு இட த்தைப் பிடி த்து இரு க்கின் றார்கள். அந்த வகையில் இயக்குனர் பாலாவும் ஒருவர் .

இவர் ஒரு த மிழ் திரை ப்பட இய க்குனர் ஆவார்.  இயக்குனர் பாலு மகேந்திராவிடம் துணை இயக்கு னராக பணியா ற்றியவர். மேலும் இவர் நடிகர் விக்ரமை வைத்து பி தாமக ன் திரைப்படத்தை இயக்கியுள்ளார்.  நடிகர் சூ ர்யாவை வைத்து 2001 ஆம் ஆ ண்டு நந்தா என்ற திரைப்ப டத்தை இயக்கியு ள்ளார்.

மேலும் நடிகர் சூர்யாவுக்கு இந்த திரை ப்படம் தான் திரு ப்புமு னையாக அமை ந்தது என்று கூட சொல் லலாம். அந்த திரைப்ப டத்தை தொடர் ந்து 2011ஆம் ஆண்டு நடிகர் விஷால் மற்றும் ஆர்யா நடிப்பில் அவன் இவன் என்ற ஒரு திரைப்ப டத்தை எடுத்து ள்ளார்.

அந்த திரைப்ப டத்தில் நடிகர் விஷால் மற்றும் நடிகர் ஆர்யா இ ருவரும் நடித்து ள்ளார்கள். அதன் பிறகு நடிகர் அதர்வா நடிப்பில் 2012ஆம் ஆண்டு ப ரதே சி என்ற ஒரு திரைப்ப டத்தை எடுத்து ள்ளார். அதன் பிறகு நடிகர் அத ர்வாவிற்கு ஏ ரா ளமான ரசிக ர்கள் வந்து ள்ளா ர்கள். இதனைத் தொடர் ந்து இயக்குனர் பாலாவுக்கும் மு த்தும லரும் என்பவ ருக்கும் 2004ம் ஆண்டு மதுரையில் தி ரும ணம் நடந்து ள்ளது.

இவர்கள் கிட்ட த்தட்ட 17 வருட ங்களாக ஒ ன்றாக வாழ் ந்து வந்து ள்ளா ர்கள். இவர்க ளுக்கு ஒரு பெ ண் கு ழந் தை இருக்கி ன்றது. இப்படி ஒரு நிலையில் இயக்குனர் பாலா தனது ம னைவி யை வி வாகர த்து செய் திருக்கி ன்றார்.  கடந்த 4 வருடங்களாக ம னத ளவில் பி ரிந் த நிலையில் இருவரும் சென்னையில் உள்ள குடு ம்ப நல நீ திமன்ற த்தில் வழ க்கு தொடர் ந்துள் ளார்.

மேலும் இப்படி ஒரு நிலையை கடந்த, 5-தாம் தேதி இவர்கள் இருவ ருக்கும் ச ட்டப்ப டி வி வாகர த்து கிடை த்துள் ளது. இதனை தொடர்ந்து சமீப த்தில் இயக்குனர் பாலாவின் வி வாகர த்து பற்றி நடிகரும் பத்தி ரிகையா ளருமான பயில்வான் ரங்கநாதன் ஒரு சில த கவ ல்களை வெளி ப்படை யாக கூறியு ள்ளார்.

அது என் னவெ ன்றால் பாலாவின் செலவி ற்காக தேசியக் க ட்சியி ன் தலைவர் மக ளான முத் துமலரே தி ரும ணம் செய்து கொண்டார். அதற்கு பாலாவும் அவர்களும் ஒரே ச முதாய ம் என்பதனா ல் தி ருமண த்துக்கு ஒ ப்புக் கொ ண்டார். ஆனால், இருவ ருக்கும் விரு ப்பம் இல்லாமல் தான் தி ரும ணம் செய் துள் ளார்கள்.

மேலும், இயக்குனர் பாலா ம து, பு கை பி டிப்ப து என்ற பழ க்க ம் அ திகமா க இரு ந்ததி னால் முத்துமலருக்கு அது பிடிக்கவில்லை. இதனால் அவர்கள் இருவருக்கும் அடி க்க டி பி ரச்சினை ச ண்டை என வந்து கொண்டிருந் தது. இதனை தொடர்ந்து முத் துமலரும் அ திமுகவை சேர் ந்த முன்னால் தலைவரின் மக னுடன் கா தலி ல் விழு ந்ததா கவும் அவருடன் சமீப த்தில் ப ழகி வந்த காரணத்தினால் தான் வி வாகரத்து பெ ற்றார் என்று ப யில்வா ன் ரங் கநாதன் சமீப த்தில் கூறியு ள்ளார்…