11 மாத த ங்கையை கொ லை செ ய்த 5 வ யது கு ழந்தை… சினிமா பா ணியில் ந டந்த து யரம்! கா ரணம் தெ ரிந்தால் அ திர்ந்து போவீர்கள்..!!

செய்திகள்

ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீகாகுளம் மாவட்டத்தில் உள்ள துர்கஷானம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் காவியா. அவருக்கு ஐந்து வயதில் நிர்மலா என்ற மகளும், 11 வயதில் ஹேமாஸ்ரீ என்ற கைக் குழந்தையும் உள்ளனர்.இரண்டாவது குழந்தை பிறந்தது முதல் பெற்றோர்கள் நிர்மலாவை சரியாக கவனிக்காததால் விரக்தி அடைந்த முதல் குழந்தை தனது தங்கையை தண்ணீர் தொட்டியில் தூ க் கி ப் போ ட் டு கொ லை செ ய்துள் ளார்.இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு வீட்டில் ப டுக்க வை த்திருந்த குழ ந்தையை ஹேமாஸ்ரீயைக் காணாமல் தேடிய பெற்றோர், பின்பு வீட்டின் மாடியில் இருக்கும் தண்ணீர் தொ ட்டியிலிருந்து கு ழந்தையை பி ண மாக மீ ட்டுள்ளனர்.

இதுகுறித்து பொ லிசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்த பொழுது, 5 வ ய து கு ழந் தை யான நிர்மலாவிடம் பொலிசார் கே ட்டுள்ளனர். அப்போது தங்கை பிறந்தது முதலே அவள் மீது பெற்றோர்கள் அதிக பாசத்துடன் இருந்தனர். இதனால் என் த ங்கையை த ண்ணீர் தொ ட்டியில் போ ட்டுவி ட்டதாக கூ றியதை யடுத்து பெற்றோர்கள் மற்றும் பொலிசார் உட்பட அனைவரும் அ திர்ச்சி யடைந் துள்ளனர்.

தற்போது எ ன்னசெய்வது என்று தெ ரியாமல் கொ லை வ ழ க்கு ப திவு செ ய்திரு க்கும் பொ லிசார் குறி த்த 5 வ யது கு ழந்தை யை நீதிமன்றத்தில் ஆ ஜர்படு த்தவுள் ளதாக தகவல் வெ ளியாகியுள்ளது. தன் மீது வை த்திருந்த பா சம் இ ரண்டாவது பி றந்த த ங்கையின் மீது பெ ற்றோர்கள் வைத்ததால் இச்ச ம்பவ ம் அரங் கேறி யுள்ளது அ தி ர்ச் சியை ஏற் படுத்தி யுள்ளது.