விளையாட்டாக க ண்ட இ டத்தில் கை வை த்த ந பர்… பின்பு நடந்ததை நீங்களே பாருங்க!! உங்கள் குழந்தைகளையும் பார்க்க சொல்லுங்க..!!

வைரல் வீடீயோஸ்

இன்று பெ ண் பி ள்ளைகள் அ னுபவிக்கும் கொ டு மைகள் நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிக்கொண்டே இருக்கின்றனர். சிறு குழந்தைகள் முதல் வயதான பெரியவர்கள் வரை வ ன்கொ டுமைக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றனர்.

ஆதலால் தற்போதுள்ள குழந்தைகளுக்கு தவ றான தொடு தல் எது? என்பதை பெற்றோர்கள் தெளிவாக கூறியிருக்க வேண்டும் என்பதைக் கூறியுள்ளது இந்த குறும்படம்.

தெரிந்தவர்கள் பாசமாக தொடுகின்றனர் என்று நினைத்து விளையாட்டாக இருக்கும் சிறுமிகள் உண்மை தெரிந்ததும் படும் அ வஸ்தையும், பின்பு அவர்களின் தை ரியத்தினையும் அழகாக எடுத்துக்காட்டியுள்ளனர்.