ரா ட்சசி படத்தில் ஜோதிகாவிடம் என்ன கல்யாண ம் பண்ணிக்கோங்க என கேட்ட சிறுவனா இவர்? இப்போது என்ன செய்கிறார் தெரியுமா? இந்த சிறு வயதில் இப்படியா?

செய்திகள்

த மிழ் சினிமா வில் ம ட்டும் குழ ந்தை நட் சத்தி ரமாக அறி முகமாகி விட் டாள் அவர து வாழ் க் கை இ ப்படியே பிரப லமாகி வி டும் அந்த வரி சையில் பல குழந்தை நட்ச த்திர ங்கள் உண் டு வெள் ளித்திரை யில் நடிகை மீனா என த்தொ டங்கி சின் னத்திரையில் நீ லிமா அவ ரை குழந் தை நட்சத்தி ரங்கள் தமி ழ்சினி மாவில் நுழைந்த னர்.

இ தனைத் தொடர்ந் து பேபி அனிகா தல அஜித் தின் விசுவா சம் படத்தில் அவரது  மக ளாக நடி த்து இரு ப்பா ர் அவரை தற் போது ஹீ ரோயின்களை ஓர ம் கட் டும் அள வி ற்கு வ ந்துவிட்டார். ஷாலினி து வங்கி மீனா மக ள் வரை தற்போ து தமி ழ் சினி மாவில் பிர பலமாகி விட் டன ர் இவ ர்கள் நடி த்த அ னைத்து திரை ப்படங் களும் தமி ழ் சினி மாவி ல் மிகப் பெரி ய வெற்றி பெற் றது. இந்த வரிசையில் ஜீ தமிழில் ஒளிப ரப் பாகும் சரி கம பா வி ல் பி ரபலம் அ டைந்தவர் தா ன் மாஸ்டர் கம லேஷ் என்ப வர்.

இவருக்கு தற் போது ஏழு வய து ஆ கிறது இவ ர் வசி க்கும் இடத் தில் நிறை ய பேர் கும் பலாக சேர் ந்து கானா பா டல் பாடி வரு வார்கள் இ வருக்கு காண ப்படு வது மி கவும் பிடி த்தமா ன ஒன் று. இ வர் தன் னைவிட பெ ரிய வயதா னோர் உட னே சே ர்ந்து பா டல்களை பா டி இணை யத்தில் வெளி யிட்டார். பிற கு ஜீ தமிழி ல் பிர பலமடை ந்த இவ ர் மக்க ளிடை யே பெரு ம் வர வேற்பை பெ ற்றார்.

பொது வாக இ வர் மா திரியும் குழந் தைகள் கா மெடி ஷோ வில் கல ந்து கொ ள்வதால் ரசிகர்க ளிடையே எப் பொழு தும் பே சும் பொ ருளாக வே இ ருக்கி ன்றனர் நடிகர் ஜீவா நயன்தாரா நடித் த திருநா ள் பட த்தில் இவர் நடித்திரு ப்பா ர்.அந்த ப டத்தில் நயன்தாராவுக்கு மு த் த ம் கொடு த்தது இவ ர்தான். பிற கு அவர் அறி முகமா ன முத ல் திரைப் படம் இது தான் அப் போது அவருக் கு 5 வயது ஆகி யிருந் தது அ ப்போது இவ ர் நிறை ய சேட் டை செ ய்த தால் ரசிக ர்களி டையே பெ ரும் வர வேற் பை பெ ற்றார்.

படத் தில் ஒ ரு கா ட்சியில் நயன்தாரா குழந் தைக ளை வரி சையா க வரவ ழைத் து கன் னத் தில் முத் தமி டு ம் கா ட்சி அ மைக்க ப்பட் டிருந்தது.அ தில் இவ ர் நயன்தா ராவுக்கு லி ப் டு லி ப் முத் த ம் கொ டுத் து இரு ப்பார். இந் தக்கா ட்சி ரசிகர் களி டையே பெ ரும் ச ர் ச் சை யை உ ண்டா க்கிய து எப் படி ஒரு சிறு வனை நீ ங்கள் இப் படி பய ன்ப டுத் தலாம் எ னவும் கே ள்வி எழு ப்பினார்.

ந யன்தாரா வுக்கு மு த் த ம் கொ டுப் பியா நீ என புல ம்பி னர்  ரசிகர் கள் பிற கு ஒரு வரு டம் இ டை விட் டு நடிகை ஜோதிகா நடி ப்பில் வெ ளியா ன ரா ட்சசி பட த்தில் மா ஸ்டர் கமலேஷ் மீ ண்டும் திரைக் கு வந்தார். ஜோதிகாவின் இப் படம் பெ ரும் வெற் றி அடை ந்தது அதிலும் கமலேஷ் அ மைதியாக இ ருக்கவி ல்லை ஜோதிகா இ ந்த படத் தில் ஒ ரு கல் வியி ன் த லைமை  ஆசிரி யராக நடித் திரு ப்பார்.

அந் த பள் ளியில் பயி லும் மா ணவனாக கமலேஷ் நடி த்திருப் பார். எதா ர்த்தமா ன நடிப் பில் இ வர் நடி த்த இந் தப் பட ம் இவ ருக்கு நல் ல பட மாக அமை ந்தது அ தில் ஒரு காட்சி யில் ஜோதிகா அவர து அ றை யில் அம ர்ந்து கொ ண்டி ருக்கும் போ து இவர் குழி ப்பணி யாரம் எடுத்து க்கொண்டு  வருவார்.அதை ஜோதிகாவிடம் கொடுத் து சாப்பி ட சொன் னார்.

பிற கு அதை ஜோதிகா சாப்பி ட்டதும் அப் போ என் னை நீங்கள் தா ன் கல்யா ண ம் ப ண்ணி க்க வே ண்டும் என ஜோ திகா விடம் கூறி யிருப் பார்.இந் தக் கா ட்சி ரசிகர் களை வ யிறு குலுங் க சிரிக்க வை த்தது மே லும் ஜோதி காவி டம் செ ன்று நான் உங்க ள பொண் ணு பாக் க வரட் டுமா எ ன கேட் டு தி ரையரங்குக ளை அ திர வை த்தா ர்.அந் தக் காட் சி இ ணையத்தி ல் வை ரலாகி போ னது.

த ற்போ து இவ ருக்கு ஏழு வ யது ஆகி ற து எந்த ஒரு வி த்தியா சமும் இ ல்லை  என் னே ளில் கொ ஞ்சம் வளர் ந்து விட்டார்.என க் கூற லாம் தற்போ து இவர் எந்த ஒ ரு பட த்திலு ம் நடி க்கவி ல்லை என வே அ வருடன் இ ருக்கும் இளை ஞர்க ளோடு சேர்ந்து இ வர் கானா பா டல் பா டி வருகி றே ன் என்று கூறு கிறார்.மேலும் இவர் சீ க்கிரமா கவே இன் னும் ப ல படங்க ள் நடிக் கலா ம் என எதிர் பார்க்க லாம்..