மாப்பிள்ள உங்க அழகு மணி வந்துருக்கு பாருங்க என்ற காமெடியில் வரும் நடிகையை ஞாபகம் இருக்கா? நிஜமாகவே அவங்க அழகு மணிதான்.. புகைப்படம் இதோ..!!

செய்திகள்

த மிழில் ஒரு சில கா மெடி நடிகர் களே காலம் கடந்தும் இன்னும் மன தில் இருக் கிறார்கள். அப்படி த மிழ் சினிமாவில் காமெடி சக் கரவ ர்த்தி யாக தி கழ்ந்து வந்தவர் நடிகர் கௌண்டமணி. நாளை எத்தனை காமெடி நடிக ர்கழ்க் வந்தாலும் சரி க வுண்டம ணியின் இட த்தினை யாராலும் நிரப் ப முடியாது.

அதே போ லத்தான் வடிவே லுவும்,  கவுண் டமணியின் தனியே தி ரையில் தோன் றினாலே சி ரிப்ப லை க்கு பஞ்சம் இருக் காது, அப்படி இ ருக் கையில் செந் திலுடன் சேர்ந்து வ ந்துவி ட்டால் கண்டி ப்பாக அங்கு சி ரிக் காதவ ர்கள் இரு க்கவே முடி யாது. இன்று ம் கூட பல இட ங்களில் இந்த ஜோ டியின் காமெ டிகள் வை ரலா க இரு ந்து வரு கிறது.

நடிகர் ரஜினி கமல் காலம் தொ டங்கி தற் போது நி றைய நடி கர்கள் வரை கவு ண்டமணி பல் வேறு பட ங்க ளில் நடி த்துள்ளார். இப்போதும் கூட நடிக்க அவர் த யாராகத் தான் இருக் கேன் எனது உ டல் ஒ த்து ழைக்க வேண்டும் என சில மே டைகளில் கூறி இரு ந்தார்.

அவர் இதுக்கு மேலும் நடிக் காமலே போ னாலும் கூட இவர் செய்த காமெ டிகள் தான் த ற்போது ள்ள பல்வேறு கா மெடி நடி கர்க ளின் ரோ ல் மா டலா க இருந்து வ ருகிறது. மொ த்தமா கவே சினி மாவை விட் டு ஒ துங் கி வி ட்ட கவுண் டமணி, ஒரு சிறி ய தொ லை காட்சி நிக ழ்சி களில் கூட தோ ன்று வது இ ல்லை.

இவர் சமீப கால மாக கௌ ண்டமணி எந்த பட த்தி லும் நடி ப்பது இல் லை. இரு ப்பினும் இவரது கா மெடி இன்ன மும் ச மூக வ லைதள த்தில் வளம் வந்து கொ ண்டு தான் இருக் கிறது. ஏ னெனில் தமி ழ் சி னிமாவில் பெரு ம்பா லும் ஒரு சில கா மெடி நடி கர்கள் மட்டு ம்தான் ஹீ ரோவு டன் சேர்ந்து செய் யும் கா மெடிக ளில் வெ ற்றி அ டைவா ர்கள்.

அந்த வகை யில் சத்யராஜ், கவுண்டமணி ஜோ டியின் காமெ டி இன் றளவும் மறக்க மு டியாது. இவர்கள் இரு வருமே இணை ந்து நடித்த பல் வேறு படங்க ளின் கா மெடிகள் மாபெ ரும் வெ ற்றிய டைந்தது. இதனாலேயே சத்யராஜ் தன் னுடைய பெ ரும்பா லான ப டங் களில் க வுண்டம ணியை தனது காமெடி ஜோ டியாக கமிட் செய்து விடுவா ர்.

இவர் சி னிமா வையும் தா ண்டி இவர்கள் இரு வரும் மி கவும் நெ ருங் கிய நண் பர் கள் தான். அப்படி பல வெ ற்றி படங் களில் ஒன் றாக வெ ளியான து தான் ம குடம், இந்த படத் தில் கவு ண்டமணி செந்தில் என இருவ ரும் சேர் ந்து கலக்கி இரு ப்பார்கள்

இந்த பட த்தில் கவுண்ட மணிக்கு நடிகை சரோஜா தேவியின் புகை படத் தை கட்டி தனது தங் கச்சி அ ழகு மணி யை செந்தில்  தி ரு ம ண ம்  செய்து வைத்து விடு வார், அந்த காட்சிகள் எல்லாம் இன்று பார் த்தாலும் வயி று கு லுங்க சிரி க்கலா ம்.

நீங்க பொ றந்த தே தப்பு, இதுல கு ழ ந்த வேற யா என இறுதி வசனம் வரை சி ரி ப்பலை ஓ யாமல் இருந்து கொண் டே இருக்கும், அந்த காமெ டியில் எதுமே பே சாமல் கடை சியாக மா மா என்று ஒற் றை வார்த்தை மட் டும் கூறும் அந்த அழ குமணி யாக நடித்த நடிகை அப் போதே நல்ல பி ரப லம் தான்.

கொஞ் சம் கறு ப்பாக ஒரு பெ ண் இ ருந் தால் போதும், அவரை மணி மேக லை இல்லை என் றால் அ ழகு மணி யே என்று கூறி கி ண்டல் அடி ப்படும் உண் டு. ஆனா ல் 43வ யதி ளும் இன் னும் அ ழகா வே தான் இ ருக் கிறார்.

அந்த அ ழகும ணி, உண் மை யிலே யே அவ ரின் பெயர் அழகுமணி தான், டீ ச்ச ராக பணி யாற் றி வந்த அவர் இப்போது எந்த வே லை க்கும் செ ல்லா மல் தனது கு டும் பத் துடன் ஜா லியாக பொ ழுதி னை கழித்து வ ருகிறா ர் மகு டம் தி ரைப டத்தி ன் இயக்குனர் இவருக்கு சொ ந்தம் எ ன்பதால் இவரை அந்த ப டத்தி ல் நடி க்க வை த்துள் ளார் கள். அதற்கு பிறகு சி னிமா பக் கம் கூட இவர் செல் லவே இ ல்லை. இதோ அவரின் இ ப்போ தைய போட்டோ..