ம றைந்த நடிகை சித்ராவின் மா ர் பி ல் கா ய ங்கள்… ப ர ப ர ப்பை ஏற்படுத்தி க தறி அழுத தாய் மாமா வெளியான தகவல்..!!

செய்திகள்

நடிகை சித்ராவின் மா ர் பி லும் கா ய ங்கள் இருந்ததாக அவரது தாய் மாமா கூறியிருப்பது ப ர ப ரப்பை கி ளப்பியுள்ளது. சித்ரா செ ய்து கொ ண்டதாக கூறப்பட்டு வரும் நிலையில் அவரது மு கத்தில் இருந்த கா யங்கள் அவரது ம ர ணம் தானா என்ற ச ந் தே க த்தை எ ழு ப்பியது.

இதனை தொடர்ந்து சித்ராவுடன் அறையில் தங்கியிருந்த அவரது கணவரிடம் போ லீசார் தொடர்ந்து வி சாரணை நடத்தி வருகின்றனர். சித்ராவுக்கு திருமணமாகி ஒன்றரை மாதங்கள் கூட ஆகாத நிலையில் அவர் இ ற ந்ததால் ஆர்டிஓ வி சாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

திருவள்ளூர் ஆடிஓ திவ்ய ஸ்ரீ நாளை வி சாரணையை தொடங்க உள்ளார். இந்நிலையில் சித்ராவின் தாய் மாமாவான சுரேஷ், அவரது ம ர ண ம் குறித்து பல்வேறு தகவல்களை கூறியுள்ளார். அதாவது சித்ரா சே லையில்  போ ட்டி ருந்தால் அவரது க ழு த் தில் கா யம் இ ரு க்கணுமே என்று கேள்வி எ ழுப்பியுள்ளார்.

மேலும் க ழுத்தில் எந்த கா யமும் இ ல்லாமல் கன்னம் மற்றும் தாடை, நெற்றி உள்ளிட்ட இடங்களிலும் அ டிப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளார். மேலும் சித்ராவின் மா ர் பி லேயும் அ டி பட் டுள்ளதாக கூறியுள்ளார்.

மேலும் தங்களின் பொண்ணு தை ரியமானவர் என்றும் சித்துவின்  ஏதோ ம ர் ம ம் உள்ளது என்றும் ச த் தியம் செய்துள்ளார். மேலும் சித்ராவிற்கு நி யா யம் வேண்டும் என்றும் அவரது தாய் மாமாவான சுரேஷ் கூறியுள்ளார்..