ப்ப்பா க ளவாணி படத்தில் நடிகர் விமலின் தங்கையாக நடித்த நடிகையா இவங்க.. நம்பவே முடியல.. இப்போ எப்படி இருக்கிறார் அவங்களா இவங்க என வி யந்துப் போன ரசிகர்கள்..!!

செய்திகள்

பிரபல இயக்குனர் சற்குணம் என்பவரின் இயக்க த்தில் 2010ஆம் ஆண்டு நடிகர் கமல் நடி ப்பில் வெ ளிவந்த திரைப்ப டம் தான் க ளவா ணி. இந்த படம் வெளிவ ந்து ம க்க ள் ம த்தி யில் பெறும் ஒரு நல்ல வ ரவே ற்பை பெற்று ஓ டியது. மேலும் இந்த திரை ப்படத்தில் நடிகர் விமலுக்கு த ங்கையா க கதாபா த்திர த்தில் நடித்தவர் தான் மனிஷா பிரியதர்ஷினி.

மேலும் இவர் நா ணயம், சவா லே ச மாளி, நிம்மதி போன்ற பல தொட ர்களில் நடித்து இருப்பார் எ ன்பது குறிப்பிட த்தக்கது. இவர் வெள்ளி த்திரையில் பல பட ங்களில் நடித்தி ருந்தார். இப்படி இருக்கும் நிலையில் சினிமாவில் நடித்து கொண்டு தன் படி ப்பிலும் இவர் க வனம் செலுத்தி வந்து ள்ளார்.

மேலும் நான் நான்காம் வகுப்பு படிக் கும்போ தே த மிழ் பாடத்தில் அதிகமான மதி ப்பெண் பெற் றதால் தே சிய அளவில் எனக்கு கோல்டு மெடல் கிடைத்தது. அதனால் கல்லூரியில் எனக்கு 95% மதி ப்பெ ண் பெற்று அ தனால் மீ ண்டும் கோல் ட் மெடல் கிடைத்து ள்ளது என்று கூறியு ள்ளார்.

இவர் படிப்பை போலவே சினிமாவிலும் சாதி க்க வேண்டும் என்று பல கனவுக ளுடன் போரா டி வரு கின்றார். மேலும் இவர் சினிமாவில் கதா நாயகி யாக நடிக்க போகிறார் என்று தக வல்கள் வெளிவந்து கொ ண்டிரு க்கின்றது.

இந்த வழியை வகையில் பிரபல இயக்குனர் பா லுமகே ந்திரா இயக்க த்தில் கதா நாயகி யாக நடிக்க உள்ளார். ஆனால் பா லு மகே ந்திரா இருந்து விட் டத னால் இந்த ஆ சை நி ரா சையாக ஆனது. மேலும் ச ற்குண த்தின் உதவியாளர் ஒருவர் இயக்கும் கபே என்ற திரைப்ப டத்தில் நாய கியாக இவர் நடிக்க உள்ளார்.

இவர் ஆறு வருட ங்களாக அந்த படத்தில் நடிக்க போகி றார் என்று த கவ ல்கள் வந்த நிலையில் தற்போது இவர் என்ன செய் கிறார் என்று யாரு க்கும் தெரி யாத நிலையில் இருந்தது ஆறு வ ருடங்க ளாக இவ ரைப் பற்றி எந்த ஒரு த கவலும் சமூ கவலை த்தளங்க ளில் வெளிவ ரவில்லை.

மேலும்   க ள வாணி   படத்திற்கு பிறகு வேறு எந்த   பட த்திலும்   இவரே   காணமு டியவி ல்லை. தற்போது எங்கு   இருக்கி றார்   என்ன   செய்கி றார்   என்று கூட   தெரி யாமல்   இருக் கின்றது   என்று   கூறுகிறா ர்கள்…