பொது இடத்தில் முன்னணி நடிகையை அ வமானப் ப டுத்திய இளையராஜா!! உடனே நடிகை செய்த கா ரியம்… பலரையும் ஆ ச்சரியத்தில் ஆ ழ்த்தியது.. அப்படி என்ன செய்தார் தெரியுமா??

செய்திகள்

பொதுவாக திரைப்பட த்துக்கு கதை இவ் வளோ மு க்கியமோ அதே போன்று தான் இசை யும் முக்கி யம். இசைக்கு பேர் போ னவர் என்று சொன் னால் மன துக்கு தோ ன்றுவது முதலில் இளையராஜா மட் டுமே. இ சைஞானி என்றால் அனைவருக்கும் பிடித்தவர் தான். இவரைப் பற்றி சொல்லி தெரிய வே ண்டி யதில்லை.

இவருக்கு திருமணமாகி கார்த்திக் ராஜா, யுவன் ஷங்கர் ராஜா, பவதாரிணி என 3 வா ரிசுகள் உள் ளனர். இதனை தொடர் ந்து இளை யராஜா 40 ஆயிர த்திற்கு மேற்பட்ட பாட ல்களு க்கு இசை யமைத்து ள்ளா ர். இதைத் தொடர் ந்து ஆ ணவ த்தின் உ ச்சத்தி ற்கு சென்ற நெ ருங்கி ப ழகிய ந ண்பரி டம் ப கையை ஏற்ப டுத்தியு ள்ளார்.

அதற்கு கார ணம் இளை யரா ஜாவின் தி மிரா ன ஒரு த லைக னம் தான் இவர் எஸ்.பி.பி, கங்கை அமரன் உள்ளிட்ட பிரப லங்கள் இடம் ச ண்டை போ ட்ட தீ ராத பிர ச்ச னையா ல் நீண்ட நா ட்களாக பே சாமல் இருந்து வந்து ள்ளார். இதனைத் தொடர் ந்து சில ஆண் டுகளு க்கு முன் இளை யரா ஜாவின் 75 ஆவது பிற ந்தநாள் கொ ண்டாடப்ப ட்டது.

அதில் நடிகர் ரஜினி, கமல் உள் ளிட்ட பல மு ன்னணி நட்ச த்திர ங்கள் கலந்து கொள்கி றார்கள். இந்த நிகழ்ச்சியை நடிகை ரோகிணி தொகு த்து வழங்கி வந்தார். அந்த நேரத்தில் நடிகர் விக்ரம் மற்றும் இயக்குனர் சங்கரை மே டையில் வரவைத்து இளையராஜாவை பற்றி பேசியுள்ளார்.

மேலும் இயக்குனர் சங்கரிடம் ரோகிணி இளையராஜாவும் நீங்களும் இணைந்து பணியாற்ற ஆவலாக இருக்கும் என்று கூறியு ள்ளார். அதனைக் கே ட்ட இளை யரா ஜா உட னடியாக இதெல்லாம் த வ று. எனக்கு நீ வாய் ப்பு வாங்கி கொடு க்கிறாயா என்று அனைவரின்  முன் நிலையில்  அவரை அ சி ங்கப்படு த்தி உ ள்ளார் இளை யரா ஜா. உட னடி யாக ரோகி ணியின் முகம் மாறி அமைதியாகி விட்டார்.

இது போன்ற இளையராஜா பல மு ன்னணி பிரப லங்கள் இடம் பொ து இட த்திலே யே அவ ர்களை அ சி ங்கப்படு த்தும் வ கையில் பேசி வருகி ன்றார். இந்த த கவல் பல ரசிக ர்கள் ம த்தியில் வரு த்தத் தை ஏற்ப டுத்தி வருகி ன்றது.