பிரபல முன்னணி நடிகருடன் ஜோடி சேரும் பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் சீரியல் நடிகை காவியா!! அதுவும் இந்த பிரபலமா… என அ திர்ச்சியில் ரசிகர்கள்.. யாருன்னு நீங்களே பாருங்க..!!

செய்திகள்

இந்த காலக ட்ட ங்க ளில் ம க்கங்க ள் சி னிமாவை ம ட்டும் விரு ம்பி பார் ப்பது கிடை யாது. சின் னத்தி ரை நிக ழ்ச்சி யில் அனை த்தை யும் வி ரும்பி பார் த்து வ ருகின் றார்கள். ஆர ம்ப காலக ட்ட ங்களில் வீ ட்டிலு ள்ள பெ ண்க ள் ம ட்டும் சீரிய ல்களை விரு ம்பிப் பார்த்து வ ந்துள்ளா ர்கள்.

ஆனால், கடந்த சில ஆ ண்டுக ளாக வீ ட்டில் உள்ள பெரி யவர்கள் சிறி யவர்க ள் வரை அனைவ ரும் சீரி யல்க ளை விரு ம்பிப் பார்த்து வருகி ன்றா ர்கள். அத ற்கேற் றவாறு புதிய தொட ர்களை வெளியிட்டு ம க்களை க வர் ந்து வ ருகின் றார்க ள். அந்த வ கையில் பி ரபல விஜய் தொலை க்கா ட்சி யில் ஒளிப ரப்பா கி வரும் தொ டர்களி ல் ம க்கள் பே ராத ரவு பெற் ற சீ ரியல் தொ டர் என் றால் அ து பா ண்டியன் ஸ் டோர்ஸ் தான்.

இந்த சீ ரியல் சா தாரண கு டும்ப க தையை மை யமாகக் கொண்ட தொ டர் ஆகும். இதி ல் நடிகர் ஸ்டா லின், சு ஜாதா, ஹே மா ரா ஜ்குமார், கா வியா, குமரன், த ங்கரா ஜன், சரவ ணன் என பல நடிக ர்கள் நடி த்து வ ருகின் றன ர் என்பது தெரி ந்த ஒன் று தான். மேலும், இந்த சீ ரியல் அ ண்ணன் த ம்பிகள் பாச த்தை எடு த்து ரைத்து வருகி றது. மேலும், இந்த சீரி யலு க்கு தனி ரசிகர் ப ட்டா ளமே இரு ந்து வரு கிற து.

இந்த நி லையில் கதி ர் முல்லை க தாபாத் திரம் தான் இ ந்த நி கழ்ச்சி க்கு ஒரு மி கப்பெ ரிய வெ ற்றியை பெற்று த்தருகி றது எனவும் கூற லாம். இத ற்கு முன்பு பா ரதிகண் ணம்மா சீ ரியல் க தாநாய கனின் தங் கையாக நடி த்து வ ந்தார். மே லும், நடிகர் விஜ ய் நடித்து வெ ளிவந்த பி கில் திரை ப்பட த்தி ல் ந டிக்கும் வா ய்ப்பு இவரு க்கு வந்தது.

ஆனால், ஒரு சில கா ரணத் தினால் அந்த திரை ப்பட த்தி ல் நடிக்க முடி யாமல் போனது என நடி கை காவியா கூ றியிரு ந்தார். இந்த நி லையில் நடிகை காவி யாவின் சிற ப்பான நடி ப்பால் ஏ ராள மான பட வா ய்ப்புக ள் இவரை தேடி வருகி றது. அந்த நி லையில் இய க்குனர் சக் திவே ல் இய க்கத் தில் புதிய தி ரைப்பட த்தி ல் நடி க்க நடி கை காவியா ஒப்பந்தமாகியிருக்கிறார்.

இதில் ந டிகர் பரத் மற்றும் வா ணிபோ ஜன் மு க்கிய க தாபாத்தி ரத்தி ல் நடி க்கி ன்ற னர். இந்த திரை ப்பட த்தி ன் பூ ஜையி ல் நடிகை காவியா க லந்து கொண்ட புகை ப்படம் ச மூக வலைத ள ங்களி ல் வெ ளியாகி வை ரலா கி வந்தது. அத ன்பி றகு பிக் பாஸ் கவி ன் நடித்த ஊ ர்கு ருவி திரை ப்பட த்தி லும் நடிகை காவி யா நடி த்துள் ளார் என்பது த கவல் வெளி யான து.

இந்த நி லையில் மா ஸ்டர் மகே ந்திர ன் நடி க்கும் ரி ப்பப் பரி என்ற திரை ப்பட த்தி ல் க தாநாய கியாக நடிக்க ஒ ப்பந்த மாகி இரு க்கிறா ர் நடி கை காவியா. இந்த த கவலை தனது ச மூக வ லைதள த்தில் அ திகாரபூர்வ மாக நடி கை காவி யா வெ ளியிட்டு ள்ளா ர்.

இந்த த கவலை அறி ந்த ரசிக ர்கள் ச மூக வ லைதளங் களில் வெ ளியிட்டு வ ருகி ன்றனர். இந்த பட வா ய்ப்புகள் மூ லம் பா ண்டியன் ஸ் டோர் சீ ரியல் இரு ந்து வி லகி விடுவா ரா என ரசிக ர்கள் வரு த்தத்தி ல் இ ணைய த்தில் க மெ ண்ட் செய்து வ ருகின் றனர். இந்த த கவல் தான் த ற்போது ச மூக தல த்தில் வைர ளாக பர வி வருகி ன்ற து…