பிரபல பாடகர் தி டீர் மர ணம்..!! க டும் சோக த்தி ல் பாடகர்கள், திரையுலக ம் மற்றும் அவரது கு டும்ப ம்..!!வீடியோ இதோ..!!

செய்திகள்

எங்கள் தளத்திற்கு வருகை தந்த உங்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள். எங்கள் தளம் எளிய மக்களின் வாழ்க்கை முறை,தமிழர்களின் வரலாறு, வாழ்வியல், கலை, இலக்கியம், பண்பாடு, சார்ந்த பதிவுகள், அன்றாடம் நடக்கும் செய்திகள்.உலகத்தில் நடக்கும் வினோத சடங்குகள், வினோத நிகழ்வுகள், மற்றும் உலக செய்திகள் உடனுக்குடன் பதிவிடப்படும், முடிந்தவரை உண்மை செய்திகளை மட்டுமே பதிவிடப்படும், அரசியல், விளையாட்டு, உலக நடப்பு, அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள், புதுமையான படைப்புகள், குறும்படம், திரை விமர்சனம், பாடல்கள், திரைப்படம் சார்ந்த பதிவுகள் இடம்பெறும்.மேலும் பல முக்கிய செய்திகள், சிறுகதைகள், நாவல்கள், மருத்தவ குறிப்புகள், கடல் சார்ந்த பதிவுகள், தங்கம் வெள்ளி விலை நிலவரம், ராசிபலன், கோயில் திருவிழாக்கள், மற்றும் ஆன்மீகப் பதிவுகள் இடம்பெறும். உங்கள் ஆதரவே எங்களுக்கு துனை நன்றி வணக்கம்.

டி.கே.எஸ் நா டக  கு ழுவி ல் ந டரா ஜ ன்  சிறு வ  னாக இரு ந் தபோது  ​ ​பல  நா டகங்க ளி ல் ந டித் தார். tks நா ட க கு ழுவில் . பி ன்ன ர் நட ராஜ ன்  டி .கே.எஸ் ந டராஜன்  டி  என் று அ ழைக்க ப்ப ட்டார். கே.எஸ். ந டரா ஜ ன் 1954 ஆம் ஆண்  டு ர தா பாச ம்  தி ரைப் பட த்தி ல் தி ரை ப் பட  நடி க ராக  அ றிமுக மானா ர்.

அ ப்போதி ருந் து நாடோ  டி,  தேன்கின்ன ம்,  நீதிக்கு  தலைவானங்கு, ஆ டு பு லி ஆ ட் டம், மங்க ள வா த்திய ம், பொன்னா க ரம், ப க டாய் ப னிரெண் டு, உ தய கீ த ம் போ ன்ற 500 க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார்.

த ற்போ து 87 வ யதா கு ம் ந டரா ஜ ன் உ ட ல னல கு றை வால்  இன் று கா லை உ யி ரிழ ந் தா ர். இ வ ர து ம றைவு க்கு  தி ரைபிர பல ங் கள் ப ல ரு ம் த ங் க ள் இ ர ங்க  லை தெரி வி த்து வ ரு கின் ற னர்.

இதோ அவரின் புகைப்படங்கள் உங்கள் பார்வைக்காக..!!