பிரபல நடிகர் மா ராடைப்பால் தி டீர் ம ரணம்! பே ரதிர்ச்சியில் குடும்பத்தினர் மற்றும் ரசிகர்கள்.. இவரது உடலுக்கு திரையுலகம் இ ரங்கல்..!!

செய்திகள்

அமித் மிஸ்திரி ஒ ரு இ ந் தி ய ந டிக ர் அவர் நா டக ம், தொ லை க்கா ட் சி நி க ழ் ச்சி க ள் ம ற்று ம் தி ரை ப்ப டங் க ளில் ப ணி யாற் றியு ள் ளார். ஷோர் இன் தி சிட்டி, சாத் பெ ரோ கே ஹேரா பெரி, தெ னா லி ரா மா, மே ட ம் சார் ம ற்று ம் அ மே சான் பி ரைம் வ லைத் தொ டரா ன ​​பா ண்டி ஷ் கொ ள் ளைக் கார ர்களி ல் அ வர் ஒரு பா த்திர த்தில் ந டித் தார்.

நடி கர் அ மித் மி ஸ் திரி  மா ர டை ப் பா ல்  தன து 47வது வ யதி ல் கா ல மா னா ர். ஹிந் தி  திரை ப்ப டங் க ள்  ப லவ ற் றில் ந டி த்து பு க ழ் பெற் ற வர் அமி த் மி ஸ் திரி.  இவர் நே ற் று மு ம்பையில்  உள் ள வீ ட்டி ல்  தன து பெ ற்றோ ரு டன் இ ருந் தா ர்.

அப் போ து அ மித் து க்கு க டு மை யா ன மார டை ப் பு ஏ ற் பட் டு அதே  இட த் தில்  உ யிரி ழ ந் தா ர்.  அ தாவ து பெ ற்றோ ர்  எ ந் தவொ ரு உத வியை யும் நா டுவ தற் கு முன் ன ரே அ மித் தி ன்  உ யி ர்   பி  ரி ந் த து. அவ ரின்   தி டீ ர்    மர ண ம்   திரை யு ல கி னர் ம ற்று ம் ர சிகர் களை அதி ர்ச் சி யில்  ஆழ் த் தியு ள் ளது.

அமி த் துக்கு ப ல்வே று த ரப் பினரு ம் இர ங்க ல் தெ ரிவி த்து ள்ள ன ர். அந் த வ கையி ல் இ லங் கையை  சே ர்ந்த  இந்தி ந டிகை ஜா க்கு லின் பெர் ணாண் டஸ் வெ ளியி ட்ட  சமூ கவ லைத ள ப திவி ல் அமி த் ஆ த்மா  சாந் திய டை யட் டும் எ ன ப திவிட் டுள் ளா ர்.