பிரபல நடிகர் ஆனந்த் பாபுவுக்கு நடத்த கொ டுமை.. மனைவி மற்றும் பிள்ளைகளால் தூ க்கி எறியப்பட்டார்.. காரணம் என்னவென்று தெரியுமா?

செய்திகள்

த மி ழ் சி னிமா வில் ந கைச்சு வை ந டிகர் களில் முன்னணி வலம் வந் தவர் நடிகர் நாகேஷ் அவர்கள். இ வருடை ய ந கைச் சுவை க்கும், கு ணச் சித்திர ந டிப்பு க்கும் ஈ டு இ ணை யா ருமில் லை. தன் னுடைய நகைச்சுவை மூ லம் பல யா ருமி ல்லை படை த்து உள் ளார்.

இவர் 1000 தி ரைப்ப டங்களு க்கு மேல் நடித் து ம க்க ள் ம த்தி யில் பி ரப லமா னார். இன்றும் இ வரு டைய ந கைச் சுவை ம க்க ள் மத் தியி ல் பே சப்ப ட்டு தான் இரு க்கிறது. மேலும், ந கைச்சு வைக்கு என்று ஒ ரு சிலை வை த்து கொ ண்டா டப்பட் டவர்.

இவ ருடைய ம க ன் தான் பி ரப லமா ன நடிகர் ஆனந்த் பாபு அவர்கள். இவர் 1983-ம் ஆ ண்டு சி னிமா உ லகி ல் அ றிமு கம் ஆனார். அதனைத் தொ டர்ந் து இ வர் ப டங்க ளில் கு ணச்சி த்திர க தாபா த்தி ரங் களி லும், க தாநா யகனா கவும் ந டித்து ம க்க ள் ம த்தி யில் பி ரப லமா னா ர்.

மேலும் சி னிமா வின் உ ச்சத் தில் இரு க்கும் ஆ னந்த் பா புவுக்கு கு டி ப் ப ழ க் க ம் இருந்தது. 1986-ம் ஆண்டு இ வருக்கு  தி ரு ம ண ம்  நடந்தது. இவருக்கு நான்கு ஆண் பி ள்ளை கள் உள்ளது. இதை யடுத்து 1999ல் இரு ந்து சில கா ரண ங்களால் சி னிமா வில் இ ருந்து வி ல கி விட் டார்.

இ தற்கு முழு கார ண மாக இ ருந் தது ம துப் பழ க்கம் தொ டர் ந்து அ திக ரித் து கொ ண்டே செ ன்றது தான். இ தன் காரணமா கவே கடந்த 2013-ம் ஆண்டு இவரின் ம னை வியை வி வா க ர த் து செய்து பி ரி ந்து விட்டார். தொ டர்ந்து ம து வுக்கு அ டி மை யா னதால் இவர் பி ள்ளை களும் இவரை க வனி த்து கொ ள்ளா மல் இவ ரை பி ரி ந் த ன ர்.

பி ன்னர் சமீ பத் தில் உ யி ரு க் கு போ ர ட டிய போது அ வரின் பி ள்ளை கள் நா ல்வ ரும் ம ருத் துவ மனை யில் சே ர்த்து அவரை அ ரவ ணை த்தனர். தற் போது அ திலி ருந்து மீண்டு வந்து 57 வ யதான நி லை யில் பி ரபல தொ லைக் காட்சி சீ ரியல் களில் நடித்து கொ ண்டு வ ருகி றார்.