பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியால் வி வாகரத்து வரை செல்லவிருக்கும் பிரபல நடிகர்!! அவரது மனைவி செய்ததை பார்த்து அ திர்ச்சியில் ரசிகர்கள்..!!

செய்திகள்

தமிழ் சின்னத்திரையில் சூப்பர் ஹி ட்டான ரியாலிட்டி ஷோ என்றால் அது பிக்பாஸ் தான். இந்த நிகழ் ச்சியை விஜ ய் டிவி கட ந்த, 2017 ஆம் ஆ ண்டு முதல் ஒளிப ரப்பி வருகி றது. மேலும், இந்த நிகழ் ச்சியில் இது வ ரை 4 சீச ன்கள் வெற் றிகர மாக மு டிவடை ந்துள் ளன என்பதும் இதை உல க நா யகன் கம ல்ஹாச ன் இந்த நிகழ் ச்சியை தொகு த்து வழ ங்கிக் கொண்டி ருக்கிறா ர் எ ன்பதும் நாம் அறி ந்ததே.

மேலும் கடந்த, நா ன்கு சீச னை விட இ ந்த சீச ன் வி று விரு ப்பாக போகி ன்றது. இந்த நிகழ் ச்சி ரசிக ர்களி டையே மிகு ந்த வரவே ற்பைப் பெ ற்றுள்ள து என் று தான் சொல் லவேண் டும். இதில் ஏரா ளமான பு துமு க போட்டி யாளர்க ள் க லந்து கொ ண்டு பல சி னிமா பட வாய் ப்புகள் பெற்று வெ ள்ளி த்தி ரையில் நடி த்து வ ருகி றார்கள்.

இதை தொடர் ந்து த ற்போது 83 நா ட்க ளை க டந்து, மி கவும் ப ரப ரப் பாக செ ன்று கொ ண்டிரு க்கின்ற து. த ற்போது இந்த பி க்பாஸ் வி ட்டை வி ட்டு வெ ளியே றி 8 பேர் ம ட்டுமே இரு க்கிறா ர்கள். அனைவ ரும் நா மினே ட் இரு ப்பதால் யார் பி க்பாஸ் வீட் டை வி ட்டு வெ ளியே றுவர் என்று பார் க்கப்ப டுகிறது.

அந்த வ கையில் கடந்த, தான் வா ரம் நடிகர் ச ஞ்சீவ் பிக் பா ஸ் வீ ட்டை வி ட்டு வெ ளியே சென் று விட் டார். அந்த வகை யில் பி க்பா ஸில் பிரப லமா னவர் தான் நடிகர் அ பிநய். இவர் க டந்த, சில வார ங்க ளுக்கு முன் தான் வெ ளியேறி னார். அதற்கு பாவ ணி மீ து சில கி சுகி சு பசி க்கிற து தான் கார ணம் என்று கூற ப்படுகி ன்றது.

ஆர ம்ப த்தில் இ ருவரும் பே சி வ ருவது கா த ல் என கூறி சர் ச் சை யை ஏ ற்படு த்தியது. அதற்கு அவரது ம னை வி அப ர்ணா வர தராஜன் எப்படி இரு ந்தா லும் நீ எ ப்படி இரு ப்பாய் என்று எ னக்கு தெ ரியும் என்னை த விர உ ன்னை யாரு க்கும் தெரி யாது. எ ப்போதும் உ ன்னை கா தலி ப்பேன் என்று ச கஜ மாக அவர் பதில ளித்து ள்ளார்.

தற்போது சமீப த்தி ல்தான் அவர் அ வரது ச மூக வலை த்தள த்தில் க ணவ ர் அ பிநய் பெ யரை நீ க்கி உள் ளதாக த கவ ல்கள் வெளி யாகியு ள்ளது. நா ங்கள் அ மைதி யாக ச ந்தோ ஷமாக இரு க்கும் வா ழ்வில் ஏன் இ ப்படி த வறா ன செ ய்தி யை பர ப்புகி றார்கள் என்று அவர் கூறி யுள் ளார். இந்த த கவல் ச மூக வலை த்தள த்தில் வைர லாக பர வி வ ருகின் றாது…