பாளையத்தம்மன் படத்தில் நடித்த நடிகையா இவங்க.. தற்போது ஆளே அடையாளம் தெரியாத அளவுக்கு மாறிட்டாங்களே.. புகைப்படத்தை பார்த்து இவரா என்று அ திர்ச்சியாகும் ரசிகர்கள்..!!

செய்திகள்

த மிழ் சினி மாவில் வே தம், சபாஷ், பாளையத் தம்மன் உள்ளிட்ட பட ங்களில் நடித்து பி ரபல மானவர் என்றல் அது நடிகை திவ்யா உன்னி. இவர் மலையாள சினிமாவில் கு ழ ந் தை நட்ச த்திர மாக அறிமு கமான. இவர் த மிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலை யாளம் ஆகிய மொ ழிகளில் நடி த்துள் ளார் எ ன்பது குறி ப்பிட த்தக்கது.

மேலும் இவர் கடந்த 2002-ம் ஆண்டு சுதிர் சேகரன் மேனன் எ ன்பவ ரை தி ரு ம ண ம் செய்து கொ ண்டார். இவ ர்க ளுக்கு ஒரு ஆ ண், ஒரு பெ ண் என இரண்டு குழ ந்தைக ள் உள்ளது. ஆனால் தி ரு ம ண வாழ் க்கையி ல் நிம் ம தி இல்லாததால் முதல் க ண வ ரை வி வா க ர த் து செய்த நடிகை திவ்யா. கடந்த 2008-ம் ஆண்டு அருண் குமார் என்பவரை தி ரு ம ண ம் செய்து கொண்டு அமெரி க்காவில் செட்டி லானார்.

தற்போது இவரது புகை ப்படம் இணைய த்தில் வைர லாகி வருகிறது. அதற்போது இவர்கள் கு டுப த்து டன் எடு க்க ப்பட்ட புகை ப்பட ங்களை ச மூக வலைதள ங்களில் நடிகை திவ்யா வெளியிட்டு இது ஒரு அற்பு தமான உண ர் வு எ ன்றும் தெரிவி த்து உள்ளார். இதை ப்பா ர்த்த ரசிக ர்கள் அனைவ ரும் அவருக்கு வாழ் த்து க்கள் தெரிவி த்து வருகி ன்றனர்…