பாருடா நம்ம “கருவாப்பையா” பாடலில் ஜொலித்தவரா இவர்.? ரேஞ்ஜே மாறி இப்போ எப்படி இருக்கார் பாருங்க..!! மீண்டும் சினி மாவில் ரீ-என்ட்ரி..!!

கிசுகிசு

தமிழில் கடந்த 2006 ஆம் ஆண்டு வெளியாகிய தி ரைப்படம் ‘தூத்துக்குடி’ சஞ்சய் ராம் இ யக்க த்தில் வெளி யான இந்த படத்தை சுனிதா ஹரி தயாரித்தி ருந்தார் படத்தில் கதாநாயகனாக ஹரிகுமார் நடி த்திரு தார் இவருக்கு ஜோடியான கார்த்திகா மற்றும் சுவேதா நடி த்திரு ந்தார். இந்த படத் தில் இடம் பெற்ற ‘கறுவாபையா’ என்ற பாட ல் பட்டி தொ ட்டி எங் கும் பர வி ப டு ஹிட் அடை ந்தது.மே லும், கார் த்திகா நடித்த ‘பிற ப்பு’ படத் தில் இடம் பெற்ற உல க அ ழ கி நான் தா ன் என் ற பா டலும் ரசிக ர்கள் மத்தி யில் பெரும் பிரப லம டைந்தது. அதி லும் அந்த பட த்தில் அவர் ஆடி ப்பா டிய, ‘உலக அ ழ கி நான் தான்’ பா டல், அந்த சம யத் தில் பள் ளிக் குழந்தைகளின் மேடை நடன த்துக்கான பொருத்தமான பாடலாக அமைந்தது.

குறி ப்பாக அந் தப்ப டத்தி ன் ‘கருவாப்பை யா’ என் கிற பாட லை கேட்கும் போதே, இப்போதும் கார்த்திகாவின் முகம் தான் ஞாபகத் துக் கு வரு ம்.அதேபோல ‘பிறப்பு’ படத்தில் அவர் ஆடிப் பாடிய, ‘உ லக அ ழகி நா ன் தா ன்’ பாடல், அந்த சமய த்தி ல் பள் ளிக் குழந் தை களி ன் மே டை நடன த்து க்கான பொ ருத்த மான பாட லாக அ மைந்த து.

இ டையில் சி ல நா ட்கள் திரை யுலகை விட் டு ஒது ங்கி மு ம்பை செ ன்றுவி ட்ட கா ர்த்தி கா தற் போது மீ ண்டும் திரை யுல கில் மறு பிரவே சம் செ ய்கிறார் என் பது தான் லேட் டஸ்ட் தக வல்.1991 ஆம் ஆண்டு தி ருக்க டையூர் என்ற ஊரில் பிறந்த இவர் சினிமா வா ய்ப்பு தேடி சென் னைக்கு வந் தார் அதன் பின் னர் ஆடி ஷன் மூலம் இவ ருக்கு தூ த்துக்குடி படத் தில் நடி க்கும் வா ப்பு கிடை த்தது. தூத் துக்குடிப டத்திற்கு.

பின்னர், பிறப்பு, நா ளைய பொ ழுது உன் னோடு, ராமன் தேடி ய சீதை, மது ரை சம் பவம் போ ன்ற பல பட ங்களில் நடி த்திருந் தார்.தமி ழில் பல் வேறு பட ங்களில் நடி த்தா லும் மு ன்ன ணி நடிக ர்களு டன் நடிக் கும் வாய் ப்பு இ வருக் குக் கி டைக்க வில் லை.இறுதி யாக தமிழில் 2012ஆம் ஆ ண்டு வெளியான ‘இவர் ப ட்டா ளம் ‘என்ற பட த்தில் நடி த்திருந் தார்.

அதன் பின்னர் இவ ரை வேறு எந்த ப டத் திலும் கா ணமு டியவில் லை. இப்படி ஒரு நி லை யில் இவர் 9 ஆ ண்டு கள் கழி த்து மீ ண்டும் சி னிமாவி ல் ரீ – என்ட்ரி கொ டுக்க இ ருக் கிறார் கார்த் திகா. இதுகு றித்து பேசி யுள்ள அவர், த மி ழ் பட ங்க ளில் தொ ட ர்ந்து நடி த்துக் கொ ண்டி ருந்த போது என் னு டைய த ங்கை யின் படி ப்பிற் காக தி டீ ரெ ன் று மும்பை செல்ல வே ண்டிய சூழ் நிலை ஏ பட்டு விட் டது.

அப்போது கூட சில படங் களில் வாய்ப் பு கி த்தும் அதை ஏற்க முடியாத  நிலை யில் இரு ந் தேன் இ டைப்பட்ட கா லத்தில் செ ன்னை வந்த போது எ ன்னை வெ ளியில் பார்த் த ப லரு ம் நீ ங்கள் ஏன் மீண் டும் நடிக்க கூடாது என்று  பல இடத்தில் கே ட்டா ர்கள். அந்த சமய த்தில் தான் தெ லுங்கு, த மிழ் என இரு மொ ழிகளில் உரு வாகு ம் பட ம் ஒன் றில் நடி க்கும் வாய் ப்பு தே டிவ ந்தது.

இதுதான் சரி யான த ருண ம் என அ ந்தப் படத்தி ல் நடிக்க ஒப் புக்கொண் டேன். அதில் ஒப் பந்தமா ன நேரம், அந்தப் படங்கள் மூ லமாக இன் னும் இரண்டு தெ ங்கு பட ங்க ளிலும் நடிக்க அழை ப்பு வந் துள்ளது. அதேபோல இங் கே தமி ழிலு ம் இரண் டு படங்களில் நடிக்க பேச்சு வார் த்தை ந டந்து வ ருகிறது. இனி வெ ள்ளித்தி ரையில் என் னை அ டிக்க டி நீங் கள் பா ர்க்க லாம்” என் கிறார் கார் த்திகா.

இந் த இ டைப்பட் ட கா லத்தில் நி றைய சீரி யல் களில் நடி க்கவும் கா ர்த்தி காவு கு அழை ப்பு வந் தது. அந்த சம யத்தில் தான் தமி ழ், தெ லுங்கு என இரு மொழி படத் தில் நடிக்கும் வாய்ப்பும் வந்தது. அதுமட்டும ல்ல, அனு ஷ்கா நடித்த ‘அருந்ததி’ படம் போல இன்னொரு  கதையில் நடிக் க இருக்கி றார். அதனால் இப்போதை க்கு தொடர் ந்து வெள் ளித் திரை யிலே யே கவ னம் செ லுத் தலாம் என முடி வு செய்துள் ளார் கார் த்திகா.