பாருடா!! சினிமாவுல நடிச்சதுமே எப்படி பளபளன்னு சும்மா ஹீரோயின் மாதிரி ஆயிட்டாங்க.. கோலி சோடா மூலம் பிரபலமான நடிகை இப்போது எப்படி இருக்கிறார் தெரியுமா? புகைப்படத்தை பார்த்து வாய் பிளந்த ரசிகர்கள்!!

செய்திகள்

ஏ.டி. எம். என் றா ல் ஓ ட்டோமெ டிக் டெ லர் மெ ஷி ன் என் று தான் எல் லோரு கும் தெரி யு ம். ஆனா ல் அ ற்கு ‘அழு கிப்போன டொ மேட்டோ’ எ ன்று இ ன்னொ ரு அர் த்தம் இரு க்கிற து என்ப தை கோ லி சோ டா ப டம் பா ர்த்த வர்க ள் புரி ந்திருப் பார்கள். ப ட த் தி ல் A. T.M. என்ற பா த்தி ர த்தில் சீதா ந டித் தி ரு ந்தார் ய தார்த்த மான நடிப் பை வெ ளிப்ப டுத்தி அனை வரா லும் பா ராட் டு ப் பெ ற்ற அ வர் தற் போது செ ன் னை யில் 12வ து படித் து வரு கி றார்.

மு ரு கதா ஸின் கத் தியி ல் ஒ ரு சீ னில் வந்த வர் தற் போ து வி ஜய் மி ல்ட னின் ‘பத் து என்ற து க்குள்ள ’ ப ட த் தில் நடி கை சம ந்தாவின் த ங் கையாக நடி த்து வரு கிறார். செ ன் னை பு ற நகர் பகு தியா ன குன் றத்தூ ரில் அவ ரி ன் வீடு இருக் கி றது. நடி கை சம ந்தா தன து ட் விட் டர் பக்க த்தில் ‘கோ லி சோதா’வில் சீ தா வின் ந ப்பைப் பற் றி ஆர் வ மா க இரு ந் த தை நம்மி ல் ப ல ர் நி னைவி ல் கொ ள்வோ ம்.

இப் போது மா ட் டுக்கு நா ன் அ டிமை பட த்தி ல் ஹீரோயி ன் ஆ கி விட் டார். ராசன் எ ன்ற புதுமு கம் ஹீரோ, ச வுந்த ர்யா என்ப வர் இ ன்னொரு ஹீரோ யி னாக நடிக் கிறார். பி.கே.இளை யகு மார் இயக் குகி றா ர். ப டத் தை ப ற்றி அவர் கூறி யதாவது இது முழுநீள காமெ டி படம். மாட் டை தெ வமா க நி னை க்கும் ஒரு வ ருக்கு அந்த மா ட் டா ல் ஒ ரு பிர ச்னை வ ருகி றது.

அதி லி ரு ந்து தன் னையும் மீ ட்டு மா ட் டை யும் எப் படி கா ப்பாற் றுகி றார் எ ன்பது தான் க தை மா டு நல் லா இரு ந் தா த்தான் விவ சாயம் நல் லா இ ருக்கும் , விவ சா ய ம் ந ல் லா இ ரு ந்தா த் தா ன் நா டு நல்லா இருக்கு ம் எ ன்கி ற க ருத் தை வ லி யு றுத்து ம் படம். பல வரு டங்க ளுக்கு பிறகு மா டும் நடித் திரு க்கிற து என் கி றா ர் இ ய க் கு னர் இ ளையகு மார். இவ ர் த னக்கு வா யிப்பு த ர வ ந் த இயக் குன ரை யே கா ரிதுப்பி அ னுப்பி யுள் ளா ர்.

ஆம், இய க் குன ர் வி ஜய் மில்ட ன் இ வரை த னது பட த் தி ல் நடிக் க வைக் க கே ட்டு செ ன் தை ப ற் றி றி இ ருக் கி றா ர்.அ னை ப ற் றி அ வர் கூறியதாவது “முக்கிய கே ரக் ட ரி ல் ந டிக்கும் ப சங்க எ ல்லாரும் ஈசியா கி டைச்சு ட்டாங்க. பட், ஹீரோ யி னுக்கு ஃப்ரெண்டா வர கேரக் டரு க்காக நி றையப் பேரை பார்த் தேன் யாரை யும் பி டிக் க வில் லை. அந்த நே ர த் தில் பை க் கில் போ யிட் டு இ ருந் தப்போ , சீ தா பொ ணு நடந்து போயிட் டு இருந்த து.

எ னக்கு டக்கு னு தோ ணுச் சு, இ ந்த ப் பொ ண் ணு ப ட த்து க்கு கரெக்டா இருக் குனு. உடனே பை க்கில் அந் தப் பொண் ணை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போ னே ன் வண் டியை அந் தப் பொ ண் ணு மு ன்னா டி நிறுத் தி, ”வ ணக் கம் மா என் பேர் விஜய் மில்டன் உன் பேர் என்ன மா” அப்படினு கேட்டேன் உ டனே அந்தப் பொ ண் ணு ”தூ”னு து ப்பிட் டு போ யிரு ச்சு.

மே லு ம் இ வர் வி ஜ ய் மி ல்டனி ன் இ யக் க த்தி யே பத்து என்றது க்கு ள்ள என் ற தி ரை ப் பட த் தில் சம ந் தா வி க்கு தோ ழி யா க ந டித்தி ரு ந்தார் எ ன் பது ம் குறி ப்பி டத்தக் கது. தற்போ து இ வ ர் கா லே ஜ் முடி த்த கை யோ டு தி ரைப் பட ங்க ளு க்கு பாய் பாய் சொ ல்லிவிட்டு ப டித் தத ற் கு வே லை னை தே டி கொ ண்டி ரு க் கிறா ர். மேலு ம் த ன க்கு ஏதே னும் சினிமா வா ய்ப்ப வ ந்தால் மட்டு மே நடித்து கொ டுப்பே ன் என் றும் கூறி யுள் ளார்.