பாகுபலி படத்தில் வந்த குட்டி குழந்தையா இது..!! இப்போ எப்படி இருக்கார் பாருங்க .? வைரலாகும் புகைப்படம் உள்ளே..!!

செய்திகள்

இந்திய சினிமாவில் எத்தனையோ பிரம்மாண்ட திரைப்படங்கள் வெளியாகி இருந்தாலும் ந ம் ஒ ட் டுமொ த்த இ ந்தி யா வை யும் தி ரும் பிப் பா ர்க் க வை த்த து ஒ ரு பட ம் தா ன் அ து பாகுபலி தி ரை ப்ப டம். க டந்த 2015ஆ ம் ஆ ண் டு த மி ழ், தெ லு ங்கு, ம லையா ளம், இ ந் தி, க ன்ன டம் என்று ப ல்வே று மொ ழி களி ல் வெ ளி யா ன இந்த தி ரை ப் படம் மா பெ ரு ம் வெ ற்றி ப்பட மா க அ மை ந்த து. இந்த ப டத் தி ல் பி ரபாஸ், ராணா, ரம்யா கிருஷ்ணன், நாசர், சுதீப், தமன்னா, அனுஷ்கா, சத்யராஜ் எ ன ஒ ரு ந ட்சத் திர ப ட்டா ளமே அ மை ந்தி ருந் தது.

மு தல் பா கத் தின் வெ ற் றி யை தொ டர் ந்து இ ந்த ப ட த்தி ன் இ ரண் டாம் பா கம் க டந்த 2014ஆ ம் ஆ ண் டு வெ ளி யான து. இந்த ப டமு ம் மா பெ ரும் வெ ற் றி பெ ற் ற வ சூ ல் ரீதி யாக வும் சா த னை ப டை த்து ள்ளது. மே லும் பாகுபலி பட த் தில் எ த்த னை யோ ந ட்ச த்தி ரங் கள் நடி த் திரு ந் தாலும். அ வர் கள் ம ட்டு ம் ப டமு ம் மி க பி ரம் மாண் டமா க திரை யில் ஓ ட மி கப் பெரி ய வெ ற் றி பெ ற்ற து.

ஆனா ல் ப டத் தில் இ வர் கள் ம ட்டு ம் ந டிக் கவி ல்லை அட் மாஸ் பிய ர் ப லரு ம் நடி க்க வை க்கப் பட் டிரு ந்தா ர்கள் என்று எல் லோ ருக்கும் தெ ரியு ம். இந்த பாகுபலி மு தல் பகு தியி ல் ரா ஜமா தா சிவ காமி தே வி அவ ர்கள் கை யி ல் ஒ ரு கு ழந் தை யை வை த்து க் கொ ண்டு ம கே ந் திர பா குப லி வா ழ வே ண் டும் எ ன் பார். அந் தக் கா ட் சி ம க்க ளின் மத் தியி ல் பெ ரிய வ ரவே ற்பை ப் பெ ற்ற து.

அதில் ஒரு கு ட்டி ம கேந் திர பா குப லியாக வ ரும் குழ ந்தை யா ர் என ப ல ரும் சி ந்தி த்து க் கொ ண் டும் இ ருந் தார் கள். அ தைப் பற்றி ச மூ க வ லை த்தள ங்க ளில் மூ ல மே பார்த் து கொ ண் டு இரு ந்தா ர்கள். அந்த கு ழந் தை யின் பெயர் ஆக்சிதா அது ஒரு பெ ண் கு ழ ந் தை. அந்தக் கா ட்சி க்கா க டை ரக் டர் ராஜா மௌ லி ஒ ரு கு ழ ந் தை யை தேடி க்கொ ண் டு இ ருந் தார்.

அந்த ச மய த்தி ல் கே ரளா வில் ப ணியா ற்றி வ ந்த வால்சரண் த ம்ப திக் கு கு ழ ந் தை பி ற ந் த து. அதன்பி ன்ன ர் டை ரக்ட ர் ராஜ மௌ லி ஆர் டைரக்டர் சா பு சி வில் அந்த கு ழந் தையை ப ட த்தி ல் ந டிக் க வை ப்ப தற் காக வா சகனி டம் கே ட் டார். அந்த கு ழ ந் தை பி றந் து 18 நா ட்க ளே ஆ ன நி லை யில் வால்சரண் ஒப் புக் கொண் டார்.

பிறகு ப டத்தி ன் சூ ட்டி ங் ந டைபெ ற்ற து. கு ழந் தை யின் சீ ன் எ டுப் பத ற்கா க ம ற்று ம் ஐ ந் து நா ட் கள் ஆ ன து. எப்படி ஒ ரு நி லையி ல் அ ந் த கு ழந் தையி ன் லேட் டஸ் ட் பு கை ப்படங் கள் சி ல ச மூ க வ லைத் தளங் களில் வெ ளியா கி வை ர லா கி ப ரவிக் கொ ண்டு வ ரு கிற து. இது அ ந் த குழ ந்தை யி ன் பு கை ப்படம் நீங்களும் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள்.