பங்களா வீடு 4 வேலை ஆட்கள் 10 நாய்.. எங்கு சென்றாலும் கார் என்று இருந்த நடிகை பிந்து கோஷின் இன்றைய நிலை என்ன தெரியுமா?அட பாவமே.. இவருக்கு இப்படி ஒரு நிலைமையா?

செய்திகள்

சினி மா வா ழ் க்கை ஒ ருவரு க்கு எப்ப டி வே ணாலும் ஆகிவி ட லாம் அத ன் வ கையில்  80களில் கா மெடி ஜா ம்பவான் களா க இருந் த நடி கைகள் விம லா மனோரமா விற்கு ஈடுகொ டுக்கு ம் ந டிகை பி ந்து கோஷ். இவர் ஒரு தி ரைப்பட மற் றும் மே டை நடி கை ம ற்றும் ந டன இய  க்குன ர் ஆ வார்.

அவ ர் தமி ழ் மற் றும் தெ ன்னி ந்திய மொழிகளி ல் நடி த்துள் ளார். அ வரது மு தல் ப டம் கோழி கூ வுது 1982 இல்  வெளியிட ப்ப ட்டது.  பி ந்து கோஷின் பிற ந் த பெ யர் விம லா. “கல த்தூர் கண் ணம் மா” அ வரது மு தல் ப டம்.

அந் த பட த்தில், கம ல்ஹா சனுடன் சே ர்ந்து குழு நட னம் ஆடி யுள்ளார். “எல் லோ ரம் நால ம் வாஷா” என் ற குழு பாடலு க்கு அ வர் நடனமா டுகி றார், அன் றிலிரு ந்து தங் கப் பன் மா ஸ்டரின் அனை த்து பட ங்களிலும் கு ரூப் டா ன்ஸி ல் இ டம்பெ ற்றார்.

இவ ர் ந டித்த உச் ச நட்சத் திரங்கள் ரஜினி கமல் என பல முன் னணி நடிக ர்களு டன் நடித் திருக் கிறார் தற் போது இவருக் கு 60 வ யது ஆ கியுள்ள நிலை யில் வீல் சே ரில் அ மர்ந்து வா ழ்க்கை யை கழித் து வரு கிறார்.

ஒவ் வொரு நாளு ம் க ழிப்பது பெ ரும்பாடா க உள் ளது என  ஊடகங்க ளில் வ தந்தி கள் வ ந்தன அ க்கம்பக்க த்தினர் இவரு க்கு ஆ றுதலா க இரு ந்த னர். இவருக் கு இ ளம் வயதி லேயே தை ரா ய்டு வந்ததா ல் இ வரால் மேலு ம் ப டங்கள் நடிக்க  முடி யவில்லை.

மே லும் இவர து கண வர் இ ற ப்பு இவ ருக்கு கடு ம் சோ க த்தில் ஆழ் த்திய து சு மார் 13 வருட ங்கள் இவ ர் வீட் டிலே யே இருக் கும் நி லை வந்த து. தற்போது ந டிகை பிந் துகோஷ் ஒரு பத் திரிகை க்கு அளித் துள்ள பேட்டி யில் நான் சினி மாவில் சம்பா தித்த பண த்தை எ ல்லாம் சே ர்த்து ஒரு பங்க ளா வீடு ஒன் று க ட்டி னேன்.

மேலு ம் வீட்டி ல் வே லை பா ர்க்கக் நா ன்கு பே ரை வைத் தேன் 10 நா ய்கள் இ ருந் தது. அப் போது குடு ம்ப சூழ் நிலை களால் ஒரு க ட்டத்தி ற்கு மே ல் வீட் டை வி ற்கும் நி லை எ னக்கு வந்த து ஒரு நா ளைக்கு பதி னாறு மாத் திரை சா ப்பிடு ம் நி லையும் வந் தது.

அ தை வா ங்குவ தற்கு கூட எ னக்கு ப ணம் வ சதி ஏது மில் லை இடு ப்பி ல் அணி யும் பெ ல்ட் உ ள்பட என்னா ல் எதை யும் வா ங்க முடி யவில் லை. நா ன் பிச் சை எ டுக்கிறே ன் என்றெ ல்லா ம் செ ய்திக ள்  வந் தது அ ப்பேர்ப் பட்ட வா ழ்க்கை வா ழ்வ தற்கு நா ன் இ ற ந் து வி டலா ம் எ ன ம னம் உ ருகி த ன் கணவரு ட ன் தன்  சோ கத்தை தெ ரிவி த்துள்ளார்..