நடிகை ஹீரா 49 வயதாகியும் இன்னும் திருமணம் செய்யாமல் இருப்பதற்கு இது தான் காரணமாம்.. தனது வாழ்க்கையில் விளையாடிய அந்த 2 முக்கிய நடிகர்கள் இவர்கள் தான்..!!

செய்திகள்

சி னிமா வில் பலர் அ றிமுக மாகி சி ல கா லங் களா ல் ப டவா ய்ப் பில் லாம ல் கா ணா மல் போய் விடுகி றார் கள். அ ந்த வரி சை யில் பல நடி கை கள் நடி க ர்கள் இ ருக் கும் சூ ழல் த மி ழ் சி னி மா வில் உ ள் ளது. நடிகர் முர ளி நடி ப்பி ல் 1991 ஆம் ஆ ண்டு வெளி யா ன இ த ய ம் ப டத்தி ன் மூ லம் த மி ழ் சி னிமா வுக்கு அ றிமு கமா னவர் நடிகை ஹீரா ராஜ கோபால்.

அ தன் பி றகு ஹீ ரா வுக்கு எ ல் லாமே ஏ று மு கம் தான். ம ள மள மள வென த மி ழ் சி னிமா வில் மு ன்னே றிக் கொ ண்டி ருந் தார். இவர் 90களில் இ ளைஞ ர்க ளை த ணந் து க வ ர் ச் சி யி ல்  கட்டி போட்டு வைதி ருந்த வர் நடிகை ஹீரா. தன்னு டைய கி ளாம ர் தோற் றத்தா லும் வ சீகர த்தால் அனை த்து ரசி கர்களை யும் கட் டிப்போ ட்ட வர்.

ரசிகர்களை ம ட்டும் மில்லாமல் நடி கர்க ளையே தனது அ ழகி ல் ம யக் கி வை த்திரு ந்த வர் ஹீரா. இவர் எதி ர்பா ராத வி தமா  க அப் போது முன் னணி யில் இ ருந்த சர த்கு மார் மீது கா த ல் வய ப் பட் டார். அதன் பிறகு நீ ண்ட நா ட்க ள் இரு வரு ம் கா த லி த் து வந் தனர். நடிகர் சரத்குமார் ஹீரா வை தி ரு ம ண ம் செய்ய ஆ சைப் பட்டு பொ ண் ணு  கேட்டு செ ன்றதா கவு ம் த கவ ல்கள் உள் ளன.

ஆ னால் அத ன் பிற கு இருவ ரின் கா த லு க் கு என் னா ச்சு எ ன்பது தெ ரிய வில்லை. பிறகு இரு வரும் ஒரு வ ரை ஒரு வர் பா ர்த் துக் கொ ள்வ தை த விர் த்து வ ந்த னர். பின் னர் ச ரத்குமா ர் மற்றும் ஹீரா இ ருவ ருமே தங் களு டைய சி னி மா கே ரிய ரில் க வன ம் செ லுத் த ஆ ரம்பி த்தன.

அந்த கா த ல் கதை ரசி கர்க ளின் கவனத்தை பெ ரி ய அ ளவி ல் ஈ ர்க் கவி ல்லை.ஆ னால் அ தன் பி றகு தொ டரு ம் ப டத் தில் நடி த்த போது அஜி த்து க்கும் ஹீ ராவு க்கும் இ டை யில் நெ ருக் கம் அ திக மாகி கா த லா க மாறி யது. மேலும் அப்போ தே ஹீ ரோவி ற்கு 10 ல வ் லெட் டரை எ ழுதி னார்.

ஆனால், அவர் களது கா த லு க் கு ஹீரா வின் அ ம் மா ஒ ப்பு க்கொ ள் ளவில் லை கார ணம் அ ப்போ து ஹீ ரா மிகு ந்த பி சியா க ந டித் து வந் தார். எனவே அவ ருக்கு தி ரு ம ண ம் செய்து வை க்க அவ ரது அ ம்மா விற்கு வி ருப் பம் இல் லை என் று கூ றியு ள்ளா ர்.

இரு வரும் த ங்களது கா த லை ப டங்க ளில் நெ ருக் கமா ன கா ட் சிக ளில் மூ லம் ர சிகர் களு க்கு உ ணர் த்தி னர். ஆனால் அதன் பிறகு அஜித் மற்றும் ஹீரா கு டும்ப த்தி னரு க்கு இ டையே சி ல க ரு த் து வே றுபாடு கள் ஏற்ப ட்ட தாக த கவ ல்கள் உள் ளன. ஆனால் பிரிந் த கா ரணம் த ற்போது வரை புரி யாத  பு தி ராக உ ள்ள து.

இந்த இ ரண்டு கா த ல் தோல் விகளு க்கு பி றகு நடி கை ஹீரா தி ரு ம ண மே செய்து கொ ள்ளா மல் தற்போது வரை வா ழ் ந் து வருகி றார். ஆனால் அ ஜித் ம ற்றும் சரத்கு மார் இரு வரு ம் வே று ந டிகை களை தி ரு ம ண ம் செய்து கொ ண்டு ச ந்தோ சமாக வா ழ் ந் து வருகி ன்றன ர்.