நடிகை ஸ்ரீ தேவி விஜயகுமாரின் குழந்தையை பார்த்துள்ளீர்களா.? தங்கைக்கு இணையத்தில் கசிந்த வைரல் புகைப்படம் இதோ..!!

செய்திகள்

ந டிகை ஸ்ரீ தேவி வி ஜய் குமார் அக் டோ பர் 29, 1986ஆம் ஆ ண் டு அ ன் று பிற ந் தா ர். இவ ர் ஒ ரு இந்திய திரைப்பட நடிகை ஆவர். ந டிகை ஸ்ரீ தேவி த மி ழ் தி ரைப் பட மான ரி க்‌ஷா மா மா வில் சி றுவ ர் கலைஞரா கத் தொட ங்கி. அவர் த மி ழ், தெ லுங் கு மற் றும் க ன்ன ட மொ ழிப் ப டங் களி ல் தோ ன்றி னார். இ ந் திய ஒரு  நடி கை ஆ கு ம். ஸ்ரீதேவிக்கு இ ரண் டு மூ த் த ச கோ தரி கள் உள்ளனர். அதில் வனிதா மற் றும் ப்ரீ தா, இரண்டு அ ரை ச கோ தரி கள், க விதா மற்றும் அனிதா, மற்றும் ஒரு மூ த்த அரை  சகோதரர் அருண் விஜய்.

ரிக்‌ஷா மாமா என்ற தமிழ் திரைப்படத்தில் குழந்தை  கலைஞராக தனது பயணத்தை  தொடங் கினா ர். க தி ரின் காதல் வை ரஸ் எ ன்ற கா தல் ப ட த் தில் க தா நா யகி யாக ஸ்ரீ தேவி அறிமுகமாகிறார். அவர் தெலுங்கு தொழிலுக்கு மாறி பிரபலமடைந்தா ர்.

அத ன்பி றகு விக்ரமனி ன் ஏ.வி.எம் இன் பிரியமான தோழி நடி த்தத ற்கா க அ வர் விமர்சன ரீதியாக பாராட்டப்பட்டார். அதன் பிறகு அவர் பெரிதும் ஒரு சில தமிழ்  படங்களில் மட்டுமே  நடித்தார். பிறகு இவர் தெலுங்கு படங்களில் நடிக்க தொடங்கினார்.

நடி கை ஸ்ரீ தேவி 2009ம் ஆ ண் டு ரா கு ல் என் பவ ரை தி ரு மண ம் செ ய் த கொ ண்டா ர். த ற் போ து அவ ருக்கு ஒ ரு பெ ண் கு ழ ந் தை உ ள்ள து. மே லு ம் கு ழந் தை யின் பு கைப் படம் த ற் போது ச முக வலை த லக  ளில் ப திவி ட்டா ர். இ தோ அ ந் த பு கைப் படம் நீ ங்க ளும் பா ருங் கள்..