நடிகை நஸ்ரியாவின் தம்பி யார் தெரியுமா? அவரும் ஒரு நடிகர் தான்.. யாருன்னு நீங்களே பாருங்க.. ஷாக் ஆகிடுவீங்க..!!

செய்திகள்

நடிகை நஸ்ரியா நசீம் 20 டிசம்பர் 1994ஆம் அன்று ஆண்டு பிறந்தார். இவர் மலையாளம் மற்றும் தமிழ் திரைப்படங்களில் நடிக்கும் ஒரு இந்தியத் திரைப்பட நடிகை ஆவார். இவர் முதலில் தொலைக்காட் சி நிகழ்ச்சித் தொகுப்பாளராக இருந்து பின்னர் நடிகையானார்.

நடிகை நஸ்ரியா நசீம் அவர்கள் மலையாளத் திரைப்பட ங்களில் குழந்தை நட்சத்திரமாக நடித்துள்ளார். நடிகை நஸ்ரியா தனது சிறிய வயது புகைப்படத்தை இணையத்தில் பதிவிட் டு ரசிகர்கள் அனைவரையும் வியக்க வைத்துள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவில் ரசிகர்களின் மனதை சுண்டி இழுத்தவர் தான் நடிகை நஸ்ரியா அவர்கள். இவர் ஆரம்பத்தி ல் பிரபல தொலைக்காட் சியில் ஒளிபரப்பான ஒரு நிகழ்ச்சியில் தொகுப்பாளராக பணியாற்றி வந்தார். ஆனால், இவர் தனது 12 வயது முதல் ப ல்வே று மலையாள படங்களில் குழந்தை நட்சத்திரமாக நடித்து வந்தார். தன் பின்னர் தமிழ் சினிமாவில் பல பட ங்க ளை நடித்து ரசிகர்களின் மனதில் இன்று வரை இ டம் பிடி த்த வர். இவர், ம லை யாள நடி கரா ன ப கத் பா சில் என் பவ ரை தி ரு ம ண ம் செ ய்து கொண் டார்.

இ ந்நி லை யில், ஹீ ரோயி ன் கள் த ங்க ளது சி று வய து பு கைப் பட ங்க ளை ச மூ க வ லை தளப் பக் கங் களி ல் ப திவி ட்டு லை க்ஸ் அள் ளு வது வ ழக் கம். அந்த வகையில் தனது தம்பின் புகைபடத்தை பதி வுட்டு ள்ளர். அவரது பெயர் நவீன் நஜிம் ஒரு இ ந் தி ய தி ரை ப்ப ட நடிகர்.

இவர் ம லை யா ள தி ரைப் படத் து றை யில் மு க் கிய மாக ப ணி யாற் றியு ள்ளா ர். நவீன் சி யு சூன், அம்பிலி போ ன்ற பி ர பல மான தி ரை ப்பட ங்க ளில் ப ணியா ற்றி யுள் ளார். நவீனின் முந் தைய ப ட ம் தி ரைய ரங் குகளி ல் வெ ற்றி பெ ற்றது.