தூ க்கிட்டு த ற்கொ லை செய்து கொண்ட ரஜினி பட நடிகை!! பல ஆண்டுகளுக்கு பின் வெளியான உ ண்மை.. அடப் பா வமே இந்த நடிகைக்கா இப்படி ஒரு நி லைமை..!!

செய்திகள்

த மிழ் சி னிமாவி ல் பி ரபல இய க்கு னராக இ ருந்து வ ந்தவ ர்தா ன் கே. பால ச்சந்தர். இவர் சி னிமாவு க்கு வருவ தற்குமு ன் மே டை நாடக ங்களை இ ருந்து அதன் பிற குதான் திரை த்து றையில் வந் துள்ளா ர் என்பது குறிப் பிடத்த க்கது. மேலும், 1965 ஆம் ஆ ண்டு நீர் க்குமி ழி என்ற ஒரு திரை ப்பட த்தின் மூ லம் இய க்கு னராக அ றிமுகமா னார்.

மேலும், இன்று சூப்பர் ஸ் டாராக இ ருந்து வ ரும் நடிகர் ரஜி னிகா ந்தை அ றிமு கம் செ ய்தது ம் பால ச்சந்தர் அவர்கள் தான். மேலும், இவர் இந்த இட த்திற்கு வ ருவத ற்கு மு ழு கார ணம் கே. பாலச ந்தர் அவர்கள் தான். மேலும், ரஜினி மற்றும் கம ல் ப ல்வேறு பிரப லங்க ளை அ றிமுக ம் செ ய்தது இவ ர்தா ன்.

அந்த வகை யில் கே. பால ச்சந்த ர் இய க்க த்தில் அ றிமுக மாகி ரசிக ர்களை க வர் ந்த ஒரு சி ல நடி கைகள் என் றால் அதில் நடிகை ஜெ யலட்சு மியும் ஒருவர். மேலும், இவரும் கூ றிய காலக ட்டங்க ளில் திரையு லகில் பி ரபல மாக தெரி ந்த ம க்கள் ம த்தியில் நீ ங்கா இட ம் பிடி த்து வி ட்டார். மேலும் இவர்கள் மூ லமாக த்தா ன் திரை யுலகி ல் அ றிமுகமா னார் என்பது குறி ப்பிடத்த க்கது.

மேலும் அத னைத் தொடர் ந்து த மிழ் சி னிமாவி ல் தொட ர்கதை எ ன்ற ஒரு திரை ப்பட த்தின் மூ லமாக திரை யுலகி ல் நுழை ந்தா ர். மேலும், த மிழ் சி னிமாவி ல் முன் னணி நடிக ராக வளர் ந்து வரும் ர ஜினி மற்றும் கம ல் போ ன்றவ ர்களுட ன் நடி த்துள் ளார். நடிகர் ரஜி னியுடன் ஆ றில் இ ருந்து அ றுபது வரை, முள் ளும் ம லரு ம் போ ன்ற பல திரை ப்பட ங்களில் நடி த்து ம க்கள் ம த்தியில் பிரப லம் அடை ந்தார்.

அவர் பார் ப்பத ற்கு அ ழகு மி கவும் கு றைவா க இரு ந்தாலு ம் சக நடிகர் சுகு மார் எ ன்பவ ரின் கா தலித் து வ ந்துள் ளார் எ ன்பது எல்லோ ருக்கு ம் தெரி ந்த ஒன் று தான். இவ ர்கள து தி ரும ணம் மு டிந்து வி ட்டு. ஆனால் அத ற்கு மு ன்பு இவரு க்கு வே று ஒரு தி ரும ணம் ஆ கிவி ட்டது என்ற அத ன் பிற குதா ன் ஜெ யலட்சு மிக்கு தெரி யவந்து ள்ளது.

அதன் பிறகு ஜெ யல ட்சுமி க டும் க ருத்து வே று கா ரண மாக வி வாகர த் து பெ ற்று பி ரிந்து விட்டா ர்கள். அந்த ம ன உளை ச்சல் தா ங்க மு டியாம ல் தனது 22 வ யதிலே யே தூ க்கி ட்டு த ற்கொ லை செ ய்து கொ ண்டா ர். இ ப்படி யான நி லையில் த மிழ்த் திரையு லகில் இ ப்படி ஒரு ச ம்பவம் ஏ ற்பட்ட து ப லரு க்கும் பெ ரும் ஒரு அ திர்ச் சியை ஏற்ப டுத்தியு ள்ளது…