திரும ணத் திற்கு முன் பே என க்கு கு ழந் தை வேண் டும் ..!! விபரீ த ஆ சையை வெளி ப்படையா க சொ ன்ன இள ம் நடி கை ..!! சம் மத ம் தெரி வித்த பெற் றோர் கள் ..!! இ ந்த நடி கை யா என் று ஷாக் கா ன ரசி கர் க ள் ..!!

கிசுகிசு

சமீ பத் தில் நடி கர் துல் கர் சல்மா ன் நடி ப்பில் வெ ளியா ன தி ரைப்ப டம் தான் சீ தா ரா மம். இந்தப் படத் தை ஹனு ராகவா புடி எ ன்பவர் இயக்கியி ரு ந்தார். இந்த பட த்தி ல் து ல்கர் ச ல்மான் உடன் இ ணை ந்து மிரு ணா ள் தாகூர் , ராஷ் மிகா மந்தனா ,சுமந்த் ,கௌ தம் வாசு தேவ் மே னன் ஒ ன்றை பிர பல ங்கள் நடி த்திரு ந்தன ர். இப்படி வெளி யான தி ரைப்ப டம் மா பெரு ம் வெற்றி படமா க அமை ந்தது.

குறிப் பாக இந்த திரைப்ப டம் வசூலி லும் மா பெரும் சா தனை செ ய்தது. மே லும் இந்த பட த்தின் மூலம் ஒ ட்டு மொ த்த ரசி கர்க ளையும் தன்னு டைய நடி ப்பா ல் ஈர்த்த வர் தான் நடி கை மிரு ணா ள் தாகூர். ஆர ம்ப த்தில் ஹிந்தி சீரி யல் களில் நடித்து வந்த இவ ர் மரா த்தி ம ற்றும் ஹிந்தி ப டங் களிலும் நடித் து வந் தார் .இரு ந்தா லும் இ வரை,

ரசி கர்க ளிடை யே பெ ரிதும் பி ரபல மாக் கியது சமீபத்தில் வெளி யான சீதா ரா மம் என்ற திரை ப்பட ம் தான் . இப்படி இந் த படத் தின் மூலம் பிரபல ம் அடை ந்த இவர் தற்போ து ஏரா ளமா ன தொலை க்கா ட்சிக ளு க்கு பேட்டி அ ளித்து வருகி றார் . அந்த வ கை யில் சமீபத் திய பேட் டியில் அ வர் கூறி ய தாவது ,

எனக் கு தி ருமண ம் ஆக வில் லை என் றாலு ம், தனக்கு குழந்தை பெற்றுக் கொ ள்ள ஆ சை இரு ப்பதா கவு ம் , இத னால் கரு முட் டை மூல ம் குழந் தை பெற் றுக் கொண்டு என்னு டைய குழந் தை க்கு நானே பெற் றோ ரா க இரு க்கப் போ கிறேன் . மேலும் இத ற்கு என்னு டைய பெ ற்றோ ர்க ளும் வி ருப்பம் தெரிவி த்து ள்ளனர்.

அ துமட்டு மில் லாமல் எனக் கு பிடித் த நல்ல து ணை கிடை த்த வுடன் அ வரை யும் திரும ண ம் செய் து கொ ள்வே ன் என்று கூறி யிருந் தார் நடி கை மிரு ணாள் தாகூர் . இப்ப டி இவர் கூறி யதை வை த்து பா ர்க் கை யில் , இன் னும் சில மா தங்க ளில் இவர் திரும ண ம் செ ய்து கொள் ளாம லேயே கரு முட்டை மூ லம் குழ ந்தை ,

பெற் றுக் கொ ள் வார் என்று கூறப் படு கிற து. மேலும் திரும ண மே செய் து கொ ள்ளா ம ல் குழ ந்தை பெற்று க் கொ ள்ள வே ண்டும் எ ன்ற ஆ சை யை நடி கை மிரு ணா ள் தாகூர் வெளி ப்ப டை யாக கூ றியதா ல் ர சிகர்க ள் அதி ர் ச்சியி ல் இ ருந் து வரு கின் றனர்…