தா லிக்கட்டும் நே ரத்தில் தி டீரென்று நி ன்று போ ன தி ருமணம்! இ ளம் பெண் செ ய்த மோ சமான செயல்… பேர திர் ச்சியில் உ றவினர்கள்

வைரல் வீடீயோஸ்

ஒவ்வொருவரின் வாழ்க்கையிலும் திருமணம் என்பது மிகவும் முக்கியமானதாகும்.

ஆயிரம் பொய் சொல்லியாவது ஒரு கல்யாணத்தை நடத்தணும் என்று கூறுவது வழக்கம். ஆனால், அந்த கல்யாண வாழ்க்கையிலும் ஆ யிரம் பொ ய்கள் நி றைந்திருந்தால், அந்த உறவு எப்படி இருக்கும் என்பது ஒரு கேள் விக்குறிதான்.

ஆயிரம் உறவுகள் கூடியிருக்கும் போது தி டீரென்று நி ன்று போ ன திருமண காட்சி தான் இது.

இணையத்தில் தற்போது மீண்டும் வைரலாகி வருகின்றது.