சீரியல் நடிகை தீபாவை ஞாபகம் இருக்கா? அவரின் கணவர் இந்த பிரபல நடிகர் தான்.. யாருன்னு நீங்களே பாருங்கா.. ஷாக் ஆகிடுவீங்க..!!

செய்திகள்

தீபா வெ ங்கட் ஒ ரு த மி ழ் தி ரை ப்ப ட ம ற் று ம் தொ லை க் கா ட் சி ந டி கை ஆ வார். அவ ர் ஒ ரு பி ர ப ல மா ன ட ப்பி ங் க லை ஞர் ம ற் று ம் ஹ லோ எஃப்.எம் செ ன் னை யுடன் ரே டி யோ டி ஸ் க் ஜா க் கி ஆ வார். அவர் 80 க்கு ம் மே ற் ப ட்ட தொ லை க் காட் சி சீ ரி ய ல் க ளி லு ம் ஒ ரு சி ல த மி ழ் தி ரை ப் பட ங்க ளி லும் மு ன்ன ணி வே ட ங்க ளில் ந டி த் து ள் ளார்.

நடி கை சிம் ரன், ஜோ திகா, ந யன் தாரா, அ னுஷ் கா ஷெட் டி, கா ஜல் அக ர்வா  ல் ம ற் று ம் ப ல் வே று ந டிகை களி ல் ப ல் வே று பி ர ப ல ந டி கை களு க் கு ட ப் பி ங் செ ய் து ள் ளார் என் ப து கு றி ப் பிட தக் க து. அ வ ருக்கு த மி ழ க அ ர சு க லை மா ம ணி வி ரு து வ ழ ங் கப் ப ட் டது.

நடி கை தீ பா த னது ந டிப் பு வா ழ் க்  கை யை பா ச ல ர்க ல் தி ரை ப்ப டத் தி ல் அ ரவி ந்த் சு  வா மி, ரே வதி, ஸ்ரீ வித்யா, எம். அவ ர் ஜா ன் வி, ஒ ரு து ணை வே ட த் தில் நடி த்தா ர். அவர் த மி ழ் தி ரை யு ல கில் பல் வே று நடி கைக ளு க் காக  டப் பி ங் செ ய்து ள் ளார்.

இவர் மெ யின் ஹூ ன் ர க வா லா எ ன் ற ஹி ந் தி தி ரை ப் ப டத் தி ல் கு ர ல் கொ டு க்கு ம் கு ழ ந் தை நட் சத் தி ரமா க குர ல் ந டி கை யாக அ றி மு க மா னார். இவர் ஹ லோ எப். எம் எ ன்ற வா னொ லி யில் நி க ழ் ச் சி தொ குப் பா ளினி யா க உ ள் ளார்.

மேலும் இ வரு க்கு 44 வ யதா கும் நி லை யில் ஐ.டி-யில் வே லை செ ய் யு ம் க ண வ ர், 2 கு ழ ந் தைக ள் எ ன கு டும் பத் து ட ன் நே ர ம் செ லவி ட் டு வ ரு கி றார் தீபா. இ தோ அவ ரி ன் கு டு ம் ப பு கை ப் படம்..