சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை பட நடிகைக்கு தி டீர் தி ருமணம்!! அட மாப்பிள்ளை இந்த பிரபலமா? யாருன்னு நீங்களே பாருங்க ஷாக் ஆகிடுவீங்க..!!

செய்திகள்

மலை யாள த்தில்   வெளி யான  மகே சிண்டே   பிரதி காரம்   என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   சினி மா   உலகி ற்கு   அ றிமுக மானவர்   தான் நடிகை லிஜோமோல் ஜோஸ். அத ன்பி றகு   த மிழில்   சசி என்ற   இய க்குனர்   இய க்கத்தில்   2019ஆம் ஆண்டு   வெளி யான   சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை என்ற   திரைப்ப டத்தில்

ஜீவி பிரகாஷின் சகோதரியாக மற்றும்   சி த்தர்கள்   ம னைவி யான   கதா பாத்தி ரத்தில்   நடித்து   ம க்க ள்   ம த்தியில்   பெரும்   வ ரவே ற்பை   பெ ற்றவர்   தான் நடிகை   லி ஜோமோல்  ஜோஸ். அந்த திரை ப்பட த்தில்  நடிகை   லி ஜோமோல்  ஜோஸ்

இவருடைய   எ தார் த்தமான   நடிப்பின்   மூ லமாக   ரசிக ர்களை   க வர் ந்து   வ ந்து ள்ளார்    எ ன்பது   குறி ப்பிடத்த க்கது. தற்போது நடிகர் சூர்யாவின் ஜெய்பீம் என்ற   தி ரைப்ப டத்தில்   நடித்து   வ ருகி றார்  நடிகை லி ஜோமோல்  ஜோஸ்.

அந்த வகையில் தற்போது   தி டீரெ ன்று   தி ரும ணம்   செய்து   கொ ண்ட   த கவல்   ச மூகவ லைத்தள   பக்க த்தில்   வை ரலாகி   கொண்டு   வருகி ன்றது. நடிகை அவர்கள்   கேர ளாவைச்   சேர்ந்த அருண் அண்டனி  எ ன்ப வரை   கிறி ஸ்தவ   முறை ப்படி   தி ரும ணம்   செய்து  கொ ண்ட   த கவல்   வெளி யாகியு ள்ளது.

இவர்கள்   தி ரும ணத்தி ல்   நெரு ங்கிய  உறவி னர்கள்  மற்றும்   நண்ப ர்கள்   ம ட்டுமே   கலந்து கொண்டு  உள்ளா ர்கள். மேலும் இவர்களது   தி ரும ண   புகை ப்படம்   ச மூக   வலை த்தள   பக்க த்தில்   வைர லாக   பரவி   வருகி ன்றது. இதோ   அவ ர்களின்   புகை ப்படம்…