சில பிரபல நடிகருடன் காதலில் வி ழுந்த நடிகை நதியா!! பிறகு இவர்கள் இவர்களுக்கு என்னானது தெரியுமா??

செய்திகள்

தெ ன்னி ந்திய சி னிமா உ லகில் ஒரு கால த்தில் ரசிக ர்களின் கனவுக் க ன்னியாக கொடிக ட்டி பறந்தவர் நடிகை நதியா. இவர் பிறந்து வளர் ந்தது எல்லாமே மு ம்பையில் தான். இவர் ம லையாள மொழி திரை ப்படத்தின் மூ லம் தான் சினி மாவுக்கு அ றிமு கமானார் என்பது குறிப்பிட த்தக்கது.

அதன் பிறகு 1985ஆம் ஆண்டு வெ ளியான பூவே பூ ச்சூ டவா என்ற திரைப்ப டத்தின் மூ லம் த மிழ் சி னிமாவில் நடி கையாக அறிமுக மானார். அதற்கு பிறகு உ யிரே உன க்காக, நி லவே மலரே, சின் னத்த ம்பி பெரி யதம்பி, ராஜாதி ராஜா உள்பட பல வெ ற்றித் திரை ப்பட ங்களில் நடித்து ள்ளார் நடிகை நதியா. இவர் த மிழ், மலை யாளம், தெலு ங்கு என பல மொ ழிகளில் நடித்து வருகி றார்.

மேலும், 1988ஆம் ஆண்டு சிரிஷ் காட் போலே என்பவரை தி ரும ணம் செய்து கொ ண்டு அமெரி க்காவில் செ ட்டிலாகிவி ட்டார். இவர்க ளுக்கு சனம், ஜனா என்ற 2 மக ள்கள் உள்ளா ர்கள். பின் நடிகை நதியா அவர்களின் சி னிமாவில் இருந்து பி ரேக் எடு த்துக் கொண் டார்.

அதனை தொடர்ந்து எம்.குமரன் சன் ஆஃப் ம கால ட்சுமி என்ற திரைப்ப டத்தின் மூ லம் மீண்டும் த மிழ் சி னிமாவு க்கு ரீ-என்ட்ரி கொடு த்தார். அதன் பின் த மிழ், தெலுங்கு ஆகிய மொழி திரைப்ப டங்களில் குணச்சி த்திர வே ட ங்களில் மட்டும் நடித்து வருகி ன்றார். இதனை தொடர்ந்து சமீபத்தில் நடிகை நதியாவை பற்றி ஒரு சுவார ஸ்யமா ன த கவல் ஒன்று வெளியாகி யுள்ளது.

இவர் ஹீரோ யினாக நடித்துக் கொண்டி ருக்கும் பொழுது அவரு டைய இணைந்து நடித்த நடிகர் சுரேஷ். இவர்கள் நடித்ததான் கார ணமாக இவர்கள் இருவரும் நட்பு ஏ ற்பட்டு அதன் பிறகு நா ளடைவி ல் அது கா தலா க மாறியு ள்ளது. அந்த நேர த்தில் அவ ர்களது கா த ல் வி ஷயம் சி னிமா உ லகில் பெரும் ப ரபர ப்பை ஏற்ப டுத்தியு ள்ளது.

அதன் பிறகு எந்த ஒரு த கவலும் வெளி யிடாமல் இரு ந்துள்ளனர். அதன் பிறகு என் னவா னது என்று தெரி யவில்லை. நடிகை நதியா வேறு ஒருவரை தி ரும ணம் செய்து கொண்டு ள்ளார். அதன் பிறகு சி னிமாவை விட்டு வி லகி வி ட்டார்.

சமீபத்தில் ஒரு பேட் டியில் கேட் டபோது நாங்கள் இருவரும் நல்ல ஒரு ந ண்பர்க ள் மட்டும் தான் இருந்து வருகி ன்றார் என்று அவர் கூறியு ள்ளார். மேலும் நடிகர் சுரேஷ் 80 காலக ட்டங்க ளில் த மிழ் சி னிமாவில் கொ டிகட்டி ப றந்த ஒரு முன் னணி நடிக ராக இருந்தார். அவரு டைய தர ப்பில் இருந்தும் எந்த ஒரு த கவலும் இதை ப்பற்றி வழி வரவி ல்லை…