சற்றுமுன் பிரபல தயாரிப்பாளர் கொ ரோனாவால் திடீர் ம ரணம்! பே ரதிர்ச்சியில் ரசிகர்கள் மற்றும் திரையுலகினார்..!!

வைரல் வீடீயோஸ்

இ ந்தியாவி ல்   ச மீ ப   நா ட் க ளா க   கொ ரோனா   பர வ ல்   தீ வி ரமா கி   வ ரு கி ற து . இர ண் டா வ து  அ  லை    ப ர வ ல்    கா ர ண மாக   ஒ ரு   சி ல    மா நில ங் க ள்  ஊ  ர ட ங் கு   க ட் டுப் பா டு க ளும்  க டு மை யா க்க ப் ப ட் டு வ ருகி றது .

இந் த   கொ ரோ னா   கார ண மா க   தி ரை ப் பி ர ப ல ங் க ள்   ப ல ரு ம்  உ யி ரி ழ ந் து ள் ள னர். கொ ரோ னா வைர ஸால்  ப ல தி ரைப்பிர பலங் க ள் உ யிரிழ ந்து ம், பாதி க்கப் பட்டு ம் வ ருகின் றன ர்.இ தற் கு.

அ ரசு ம் ப ல க ட்டுப் பாடு களை விதி த்தாலு ம், வை ரஸ்  பா திப் பு எ ண்ணிக் கை குறை யாமலே  உ ள் ளது. இ தை யடுத் து , கொ ரோ னா வை ரஸ்  தி ரைப் பி ரப லங் க ள்  பா திக்க ப்படுவ தை,  ச மூ க வ லைத் தள ங்க ளி ல் வெ ளியி ட்டு  எ ச்சரி க்கை யும்  வி டுத் து வ ருகின் றன ர்.

இ ந்நிலை யில்  தற் போ து சூர் யாவின்  கஜி னி ,  தனு ஷி ன் சுள் ளான், பி ப் ரவரி 14, சப ரி , கி ல் லா டி போன் ற  ப டங்க ளை த யாரித் த சே ல ம் ச ந் தி  ர சேகர் கொ ரோ னா  பாதி க் க ப் ப ட்டு உ யி ரிழ ந் து ள்  ளார்.  இ வ ர்  இவ ர து ம றை வு க் கு திரை யுல கின ர் ப ல ர் இ ரங் க ல் தெ ரிவி த் து வ ருகின் றனர்.