சற்றுமுன் பிரபல இயக்குனரின் 20 வயது மகன் சாலை வி பத்தில் தி டீர் ம ரணம்! க தறி அ ழுத குடும்பத்தினர்.. அ திர்ச்சியில் திரையுலகம்..!!

செய்திகள்

பிரபல கன்னட திரைப்பட இயக்குனர் சூர்யோதயா பெரம் பல்லியின்  மகன்  சற்றுமுன் சாலை  வி ப த்தில்   ம ரண ம்  அடை ந்துள் ளார். இயக்குனர்  ம க னின்  பெயர் மயூர் இவருக்கு 20 வயது ஆகிறது. மேலும் இயக்குநர் சூர்யோதயா பெரம்பல்லியின்   ம கன்   மயூர் தனது பக்கத்து வீட்டு   சி றுமி யுடன்   தனது நண்பன் வாங்கிய பைக்கில் வெளியே  சென் றுள்ளார்.

அந்த சிறுமியின் வயது 13 என்பது குறிப்பிடதக்கது. அதனை தொடர்ந்து சற்றும்  எ திர்பா ராத   வி தமாக  தேசிய  நெடு ஞ்சா லையில்   செல்லும் போது லாரி மீது மோ தி இருவரும்   வி ப த்து க்கு  உ ள்ளா னார்கள்.

அந்த சி றுமி  சிறு  கா யங்க ளுடன்  ம ருத்து வமனையில்  அனும திக்கப்பட்டார். மேலும்  ம ருத்து வமனை க்கு  செல்லும் வழியிலேயே இயக்குனர் சூர்யோதயா பெரம்பல்லியின்   ம கன்  மயூர் உ யி ரிழ ந்தார். மேலும் மயூரின்   ம ரண த்திற்கு   கன்னட திரையுலகினர்  இ ர ங்கல்   தெரிவித்து வருகின்றனர். அதனை தொடர்ந்து   சோ கத் தில்   த வித்து  வரும்   குடுப த்தினர்..