கொஞ்சம் கு டிபோ தை யில் ஜெயம் ரவி ம னை வியி டம் ச ண்டை யிட்ட தனுஷ்..!! ஜெயம் ரவி என்ன செய்தார் தெரியுமா.? புகைப்படத்தைப் பார்த்து அ திர்ச்சியான ரசிகர்கள்..!!

செய்திகள்

சினி மா வட் டாரம் என் றாலே ச ர் ச் சைக் குப் ப ஞ்ச மிருக் காது. அவ் வபோது பி ரப ல ந டிகர் களின் படங் களை இ ணை யத் தில் வெ ளியா கி வ ருவ து வ ழக் கம் தான். ஆ னால் இந் த மு றை ச ற் று பெ ரிதா க வே நடந் துவிட்ட து போ ல தெ ரிகி றது. அப்படி வை ரலா கும் பு கைப் படங் கள் ரசி கர்கள் ம த்தி யில் ப ல கே ள்வி களை எ ழுப்பு வதும் வா டிக்கை யா க நட ந்து வரு ம்.

அந்த வ கையில் பி ரப ல ந டிகர் தனு ஷ், த்ரிஷா, ஜெயம் ரவி, ஜெயம் ரவியின் ம னைவி மற்றும் ஒ ரு இ ளை ஞர் என இ வர்கள் இரு ப்பது போ ன்ற ஒ ரு பு கைப்ப டம் இ ணை யத் தில் வை ரலா கி வரு கிற து. இதில் கவ னிக் க வே ண்டிய வி ஷயம் நடி கர் ஜெயம் ராவி ன் ம னை வி நி ற்கி ன்றார்.

நடிகர் தனுஷ் ஜெயம் ரவி ம னை வி இடம் ச ண்டை க்கு போ வது போ ன்று பு டைபட ம் வெளி யானது. அந்த இ டத் தை விட் டு எ ழுந் து செ ல்வ து போ ல இரு க்கி றது. அது என் னவோ பட த்தி ன் கா ட்சி அ ல்லது நி ஜமா கவே நட ந்த சம் பவ ம் என் று தெ ரிய வில் லை.?

இது ரசி கர்களை க டும் கு ழப்ப த்தி ல் ஆ ழ்த் தியு ள்ளது இந்த புகைப்படம். மு க்கி யமாக ஹோ ட்ட லின் உ ள்ளே அமர்ந்த ஒருவர் தன்னுடைய கை பேசி மூலம் இ ந்த காட்சி யை பதிவு  செய்து அதை பகிர்ந்துள்ளார். மேலும் திடீ ரென இ ணையத்தில் வெளியாகி ச ர் ச் சை யை ஏற்படுத்தி வரும் இந்த புகைப்படத் தை பார்த்த ரசிக ர்கள் பு திதாக எடுத்த படமா இல் லை பழைய படமா நிஜமாகவே சண்டை போடுகி றார்க ளா என்று கு ழ ம் பி போ யுள்ள னர்.இது ச ம்பந்த மாக பு கைப்ப டத்தில் இ ருப்ப வர்கள் விள க்கம் தந் தால் தா ன் தெ ளிவு இரு க்கும் என் று சொல் லியுள்ளா ர்கள்..