என் உ டலில் கயிறு இறுக கட்டி னார்கள் இன்னும் அதன் வ லி போக வில்லை..!! பிரபல நடிகை வினோதினி கண்ணீரை வரவழைக்கும் அனு பவங்கள் இதோ..!!

செய்திகள்

நடிகை வினோதினி ஒரு சிறந்த குணச்சித்திர நடிகை, இவர் முக்கி யமாக த மிழ் மொழி படங்களில் தோன் றியுள்ளார். ஏ.ஆர்.முருக தாஸின் தயாரிப்பான எங்கேயும் எப்போதும் என்ற தி ரைப்ப டத்தில் அனன் யாவின் சகோதரியாக சித்தரிக்கிறார் மற்றும் ஓகே கன்மணி, அப்பா, ஆனந்தவன் கட்டலை, ரட்சசன், கோமலி, கேம் ஓவர், பொன்மகள் வந்தால், சூர ரைபோற்று உள் ளிட்ட பல படங்களில் தோன்றி யுள்ளார். வினோதினி தனது முதல் படமாக பிரியத ர்ஷனின் காஞ்சிவரம் படத்தில் தோன்றினார், இயக்குனர் அவரைப் பார்த்த பிறகு படத்தின் ஒரு பகுதியாக தேர்வு செய்ய ப்பட்டார் தமிழ் நாடக குழுவான கூ த்து பட் டாரை உ டனான ஒரு நிக ழ்ச் சியின் போது. இந்த படம் தேசிய தி ரை ப்பட விருதுகளில் விம ர்சன பாரா ட்டையும் அங் கீகார த்தையும் பெற்றது.

கார்த்திக் சுப்பராஜின் ஜிகர்தந்தா, திரைப்ப டத்தில் ஒரு குண்ட ர்களின் மனை வியா கவும், பாலு மகே ந்தி ராவின் த லை முரைகல் திரை ப்பட த்தில் ஒரு மு க்கிய பாத் திரத் திலும் நடித்தார். அங்கு அவர் தனது ம களாக நடித்தார். ஆண்டளவில், வினோதினி தனது நடிப்பிற்காக அங்கீ காரம் பெறத் தொட ங்கினார். ஆனந்த விகாடன் சினிமா விருதுகளில் நகைச்சுவை பாத்தி ரத்தில் (பெண்) சிறந்த நடிப்பை வென்றார். கிராண்ட் ஒத்திகை என்ற தலை ப்பில் அவரது நாடகம் தி இந்து தியேட்டர் ஃபெஸ்ட்டில் அரங் கேற்ற ப்பட்ட முதல் த மிழ் நாடகம் ஆகும்.

இது முதன் மையாக இந்தி யாவிலும் வெளி நாட்டி லிருந்தும் ஆங்கில நாட கங்களு க்கான திரு விழா வாகும் பார்வை யாளர்களி டமிருந்து நின்று கொண்டிரு ந்தபோது இது ஒரு சிரிப்பு கல வரமாக அறிவிக்க ப்பட்டது. வினோதினி தனது பி.எஸ்சி. சென்னை எத்திராஜ் மகளிர் கல்லூரியில் இருந்து, பெங்களூரின் ம னித வள முகா மைத்து வத்தில் தனது முது கலை ப் படிப்பைச் செய்தார்.

மெட்ராஸ் பல்க லைக்கழகத்தில் உளவியலில் இரண்டாவது முதுகலை பட்டமும், கிருஷ்ணமாச்சார்யா யோகா மந்திராமில் இருந்து யோகா சிகிச்சையில் பி.ஜி டிப்ளோமாவும் பெற்றார். தற்போது இவர் அளித்துள்ள பேட்டியில் சிறு வயதி லிருந்தே எனக்கு நடிப்பில் ஆர்வம் உண்டு கூறியுள்ளார். என் குடும்பத்தில் என் வயதில் உள்ள குழ ந்தை களின் தனித்த ன்மைக ளை கவனிப்பேன் பொதுவாகவே கதை கேட்பதும் க தாபாத் திர ங்களை கவனி ப்பதும் எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும்.

அதன் தாக்கம் தான் எனக்கு நடிப்பு து றை க்கு என்னை திரு ப்பி உள்ளதே என்று நினை க்கிறேன். துறையில் இருப்பவ ர்களுக்கு பல்வேறு சித் தர்கள் செய்கி ன்றனர் நடிகர்கள் எப்போதும் ஏ.சி அறையில் இருப்பார்கள் ஆப்பிள் ஜூஸ்தான் குடி ப் பார்கள் என்று பலர் விமர்சிக் கப்பட்டு ள்ளது. அது உண் மையில் ஒரு தி ரைப்ப டத்தின் பெரு ம்பாலான காட்சிகள் நேர ங்களில் எடுக் கப்படு கின்றன. மேலும் பகல் நேரத்தில் வெயிலில் வியர்த்துக் கொட்டும் காலையில் போட்ட மேக்கப் கலையாமல் பார்த்துக் கொள்வதே ஒரு உ டல் இ யக்க ம்தான்.

ஓம் சாந்தி ஓம் என்ற படத்தில் நான் ப யணம் செய்யும் பொழுது இருந்து எதி ரே வரும் பேருந்து மோதுவது போல ஒரு காட்சி அதியில் பேருந்து கவி ழ்ந் து விழுவது மாதிரி அந்த காட்சியை ப டமாக் கினார் கள். பாது காப் புக் காக என் உ ட லில் கயிறு கட்டி இருந் தார்கள். அப்படியும் முது குத்தண் டுவடத்தில் கா யம் ஏற்ப ட்டு ள்ளது காத்தாடி என்ற திரை ப்படத்தில். நடிக்கும்போது சாலை வி பத் தில் சி க் கி உ யிர் போகும் போல காட் சிகள் காட் டப்பட் டுள்ளது. இந்த காட்சி இடம் பாது காப்பு க்காக கயிறு கட்டி இருந் தார்கள்.

அப்படியிருந்தும் மீண்டும் தண் டுவ டத்தில் கா யம் ஏற்பட்டது முதுகு தண்டுவ டத்தில் ஏற்பட்ட காய த் தின் பா திப்பு இன்றுவரை தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. சில காட்சிக ளுக்கு டூப் நடிகர்களை பய ன்படு த்துவார்கள். குளோஸ் அப் காட்சியில் அந்தந்த நடிகர்களை நடிக்க வேண்டும். அதனால் வி பத் துக ளும் கா யங்க ளும் ஏற் படத் தான் செய் யும். இது போன்ற நிகழ் வுகளும் நடிகர்களின் வாழ் க்கை யில் சர் வசா தா ரணம் என கூ றியுள் ளார் நடிகை வினோதினி அவர்கள்…