என்னது கயல் பட நடிகர் இந்த பிரபல தொகுப்பாளினியின் கணவரா?நம்பவே முடியல.. அந்த தொகுப்பாளினி யாருன்னு நீங்களே பாருங்க.. இதோ..!!

செய்திகள்

நடிகர் சந்திரமௌலி 5 செப்டம்பர் 1988ஆம் ஆண்டு அன்று பி றந் தார். அவரது மே டைப் பெய ரான சந்தி ரனால் அறி யப்ப ட்டவர் த மி ழ் திரை யுல கில் ப ணியா ற்றும் ஒ ரு இ ந்தி ய தி ரைப் பட நடி கர். இவர் கு றும் படங்க ள் ம ற்றும் இ சை வீ டியோக் களி ல் ந டித்த பிறகு, சந்திரமௌலி பிரபு சா லமன் கா த ல் திரை ப்பட மான கயல் சந்திரமௌலி மூ ல ம் த னது  தி ரைப்ப டத் தை அ றிமு கப் படுத் தினார்.

சென் னையி ல் உள்ள சர் சிவ சாமி க லலா யா ப ள்ளியி லும் பி ன்னர் ரா மகிரு ஷ்ணா மி ஷன் வி வேகான ந்தா க ல்லூ ரியிலு ம், பெரு ம்பா லும் ப ள்ளி மே டை நாடக ங்க ளில் ந டித் தார். இது அவ ருக்கு ந டிப்பு மீ தான ஆர் வத் தைப் பெ ற உத வியது. ஒரு நா டகத் தில் அ டோல்ஃப் ஹி ட்ல ராக ந டித் தது ப ள்ளி யில் பா ராட் டுக்க ளைப் பெ ற்ற து.

மேலும் குறு ம்ப டங்க ளில் நடி த்த பிற கு, சந்திரமௌலி பி ன்னர் த மி ழ் தி ரைப்ப டங்களி ல் நடிக ராக ஆர் வம் காட்டினார். பின்னர் அவர் புதுடெல்லிக்கு தேசிய விளம்பர நிறுவனத்தில் முதுகலை பட்டம் பெறச் சென்றார்,

ஏ னெனில் அ வரது தந் தை தி ரை ப்படத் து றையி ல் ஒரு தொ ழில் செ யல்பட வில் லை எ னில் தன் னிட ம் வீ ழ்ச் சித் தி ட்டம் இ ருப்ப தாக வ லியு றுத்தி னார். அதன் பிறகு பட்டம் பெற்ற பிறகு சந்திரமௌலி வா னொலி நி லையமா ன சூர்யன் எஃப்.எம் 93.5 இ ல் வி ற்ப னைக் கு ழுவி ல் ப ணியா ற்றினா ர்.

பி ன்னர் ச த்யம் சினி மா ஸ் என் ற தி ரைப் பட உ ரிமை யாளரு டன் பி ராண் டிங் ஆ லோசக ராக மாறினா ர். ச த்யம் சி னிமா ஸில் அவர் ப ணி யா ற்றி யபோது ​​அவர் மு றை யான உ டை யை அ ணிந்து கொண் டு திரை ப்ப ட வி ழா க்க ளில் க லந்து கொள்வார் எ ன்பதை வெ ளிப்ப டுத்தி னார்.

இயக்கு நர்கள் ஈர்க்க ப்படு வார்கள் மற்றும் அ வர்க ளின் ப டங்க ளில் அவரை நடி க்க வை ப் பார்கள் என்ற நம் பிக் கையில். அதன் பிறகு பி ரப ல தொகு ப்பா ளினி யான அ ஞ்சனா வை  தி ரு ம ண ம்  செய்து ள்ளா ர். அஞ்ச னா ரசி கர் கள் மத்தி யில் மிக வும் பிர பல ம். இத்த ம்பதியி னரு க்கு ருத்ராக்ஷ் என்ற மக ன் உ ள்ளார். இதோ அவரி ன் கு டும்ப புகை ப்பட ம்..