கையா ல் தூ க்கி பி டி த்து கா ட் டிய ரேஷ்மா..! கா ரணம் தொ ங் கினால் ம றை க்குமோ என்ற எ ண் ணமாம் நல்ல எண்ணம்..!!

கிசுகிசு

தமிழ் சினிமாவில் வே லைன்னு வ ந்துட்டா வெ ள் ளைக்காரன் என்ற திரைப்படத்தின் மூலம் அறிமுகமானவர் தான் நடிகை ரேஷ்மா. இவர் நடித்த இந்த திரைப்படத்தின் மூலமாக மா பெரும் ரசி கர் கூ ட்டத்தையே தன் பக்கம் இ ழுத்து விட்டார்.

இவ்வாறு இந்த திரைப்படத்தில் தன்னுடைய சிறந்த நடிப்பை வெ ளிக்கா ட்ட இதன் மூலமாக இந்த திரைப்படத்தை தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த பட வாய்ப்புகளும் இவருக்கு வந்து கொண்டே இருந்தது இதனால் ரேஷ்மா என்ற பெயர் தற்போது இவருக்கு பு ஷ்பமாக மா றி விட்டது.

மேலும் இவர் மீது ரசிகர்களுக்கு ஒரு நல்ல அ பி ப் பிராயம் வந்ததற்கு இந்த பிக் பாஸ் தான் காரணம். ஏனெனில் பிக்பாஸில் இருக்கும் பொழுது தன் வாழ்க்கை வரலாற்றை பற்றி கூறி மொத்த ர சிகர்களையும் அ ழ வை த்துவிட்டார்.

தற்போது நமது ரேஷ்மா வீட்டில் த னியாகதான் தன் கு ழந்தையுடன் இருக்கிறார். இவ்வாறு இதை கூ றியவுடன் ரசிகர்கள் பெரும்பாலானோர் ரேஷ்மா விற்கு க ருத்து தெ ரிவிப்பது மட்டுமல்லாமல் ஆ றுதலும் தெ ரிவித்து வ ந்தார்கள்.

பிக்பாஸ் ரேஷ்மா வ யசானாலும் தற்போது அ ழகான இ ளம்பெ ண் போன்ற தோ ற்றத்தை கொண்டிருக்கிறார் இதனால் தன்னுடைய  உ டல் அங் கங்களை  வைத்து ஏ கப்பட்ட பு கை ப்படங்களை வெளி யிட்டு வரு கிறார்.

மேலும் இவர் தற்போது வெளியிட்ட பு கைப்படமானது சினிமா ந டிகைகளை தோ ற்றுப் போகும் அளவி ற்கு மி க கு ட்டியான உ டையில்  த னது என இர ண்டையும்  ஒரே சம யத்தில் மட் டுமல்லாமல் ஒரே புகை ப்படத்தில் காட்டி ரசிகர்களை வி யக்க வை த்துள்ளார்.

இதோ அவர் வெளியிட்ட புகைப்படம்.