இந்த பதிவு உங்களுக்கு க ண்ணீரை வர வழைக்கலாம்.. பெண்கள் மட்டும் படிக்கவும்.. இப்படி கூட ஒரு பெண்ணுக்கு சோ தனை வருமா??

செய்திகள்

இன்றைய உ லகில் பெ ண்க ளின் நாகரிகம் என்பது வளர்ந்து வரும் வ ளர் ச்சி யில் ஒன்று . அதை போன்று இந்த இளைய தலை முறை யினரிடம் முக்கியமாக பெரிய பி ர ச் ச னையாக இருப்பது குழ ந்தை யின்மை தான். அதுவும் குழ ந்தை யின்மை பி ர ச் ச னைக்கு பலவி தமான் காரணங்கள் உள்ளன.

பி ரச் சனை ஆ ணின்பு றமும் இருக்கலாம் பெ ண்ணி ன் புறமும் இருக்கலாம். அதனால் அந்த பி ர ச் ச னை பலருக்கும் இந்த இந்த தலை முறையில் இருக்குறது. ஆனால் இந்த பி ர ச் ச னையில் பொதுவாகவே அ திகம் குற்றம் சாட்டப்படுவது முக்கியமாக பெ ண்கள் மீதுதான்.

இதுபோன்ற குழ ந்தை யின்மை யால் க ஷ்டப் படும் ஒரு பெண் ணி ன் கண் ணீர் வர வழை க்கும் வா ர்த்தை கள் தான் நாம் இங்கு பார்க்க போறோம். பெ ண்க ளுக்கு மாதத்தின் மூன்று நாட்களின் போது ஒரு சில நாட்கள் த ள்ளிப் போனாலும்

நீ தான் வந்திருக்கிறாயோ என சந் தோஷ த்தில் இருப்பார்கள். பெ ண்கள் உன்னால் நிரம்ப வேண்டும்வா என் கண்மணியே. உணவை சுமந்தது போதும் இனி உன்னை சுமக்க வேண்டுமா என்று நினைது விடுவார்கள். நீ வா எங்கே இருக்கிறாய். அம்மா என்று யார் அ ழைத் தாலும் எனக்கு எப்போதும் உன் ஞாபகம் தான் வருகிறது.

நாற்பதை நெருங்க நெருங்க நாடி நரம் பெல்லாம் பட படக் கிறது உன்னை சுமக்க முடியாத என்னை ஏன் சும ந்தா ய் என்று என் தா ய் மீது கோ ப ம் வருகிறது. என் வ லியை என் தா ய்க்கு நான் த ரவி ல்லை என்று சந்தோஷப் படுகிறேன் நான்.

என் பிள்ளை தானே நீ,.. நீயும் நீயில்லாத வ லியை உன் தா ய்க்கு தந் துவி டாதே. இதயத்தை இயங்கச் செய்யும் கடைசி கொஞ்ச ரத்தம் இரு க்கமெ ன்றாலும் அதில்கூட க ரு முட் டை உரு வாக் கித் தான் உனக்காக கா த்தி ருப்பேன். எங்கே இருக்கிறாய் சீக்கிரம் எனிடம் வந்துவிடு என் செல்லமே என்று அந்த தா ய் க தரி அ ழுது கொண்டே என் வாழ்க்கை முடிந்து விடுமா என்று பொலம்பி கொண்டு இருகின்றனர்…