அ ந்தரங்க பகுதியில் ஏன் முடி முளைக்கிறது..? இதுவரை உங்களுக்கு தெரியாத வி சித்திரங்கள்..!

செய்திகள்

அ ந்தரங்க பகுதியில் ஏன் முடி உள்ளது என்று தெரியுமா? அறிவியலின் படி, அ ந்தரங்க முடி எதிர்பாலினத்தவரை ஈர்ப்பதுடன் தொடர்பு கொண்டுள்ளது. மேலும் இந்த முடி, எ திர்பாலினத்தவரை க வர உடலால் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஒன்று எனவும் அறிவியல் கூறுகிறது.

அ ந்தரங்க பகுதியில் இருக்கும் முடி, உராய்வு ஏற்படாமல் இருக்கும் வண்ணம் பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. மேலும் இது பாக்டீரியாக்களிடம் இருந்து பாதுகாப்பை வழங்குவதாகவும் நம்பப்படுகிறது.

ஆய்வு ஒன்றில் அ ந்தரங்க முடி உ டலுறவின் போது ஒருவரிடம் இருந்து மற்றொருவருக்கு இடமாற்றப்படும். அதனால் தான் உ டலுறவில் ஈடுபட்ட பின், சுத்தம் செய்யும் போது பலரும் அ ந்தரங்க முடியைப் பெறுகின்றனர்.

இது மிகவும் மோ சமான ஒன்று. ஆனால் ஆய்வுகளில் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. அது என்னவெனில், அ ந்தரங்க முடியில் மலத்தில் உள்ள துகள்கள் சிக்கிக் கொள்ளுமாம். ஆகவே அ ந்தரங்க முடியை அவ்வப்போது ஷேவ் செய்து நீக்கிவிடுவதே சிறந்ததாம்.

அந்தரங்க முடியை ஒருவர் நீக்குவதால், உ டலுறவினால் பா லியல் நோ ய்களின் தா க்குதலுக்கான அ பாயம் அதிகம் உள்ளது என்பது தெரியுமா?

அதனால் அடிக்கடி அந்த இடங்களில் உள்ள முடிகளை நீக்குதல் கூடாது.

அ ந்தரங்க பகுதியில் முடியின் வளர்ச்சி அதிகமாக இருந்தால், பேன் வரும் வாய்ப்புள்ளது என்பது தெரியுமா? ஆம், எனவே குறைந்தது 4 மாதத்திற்கு ஒருமுறை அ ந்தரங்க பகுதியில் உள்ள முடியை நீக்கினால் போதும்.

ஆனால் இயற்கையான முறையில் நீக்க வேண்டும். ரேசர் போன்ற ஆ யுதங்களைப் பயன்படுத்தாதீர்கள்.

அ ந்தரங்கப் பகுதி என்பது மிக மென்மையானது. அவற்றைப் பூப்போலத்தான் கையாள வேண்டும்