அந்த காலத்திலேயே சொந்தமாக கப்பல், விமானம் வைத்திருந்த ஒரே நடிகை இவர் தான்.. தற்போது இவருக்கு இப்படி ஒரு நிலையா? யார் அந்த நடிகை இதோ..!!

செய்திகள்

சி னிமா உல கில் எ ப்போதுமே ஆ ண் நடி கர்க ளி ன் ஆ திக் கம் கொஞ் ச ம் அ தி க மாகவே இ ருக் கும். அ து சொத் து வி ஷய மாக இ ருந் தா லும் ச ரி, சம் பள வி ஷய மா க இ ரு ந்தா லு ம் ச ரி, இவ் வ ளவு ஏ ன் பு கழ் வி ஷய த்தி லும் ஆண் க ளு க் கு தா ன் மு ன்னு ரி மை.சி னி மாவை ப் பொ ருத் த வ ரை எப் போ துமே ஆண் க ளின் ரா ஜ்ய ம் தான்.

அ ப்ப டி ப் ப ட்ட வர்க ளுக் கு ம த் தியில் சொ ந் தமா க க ப் பல், வி மா னம், சொகு சு ப ங்க ளா எ ன சொ குசா க வா ழ் ந் த ந டி கை ப ற் றி யா ருக் கா வது தெ ரி யுமா. இ ந் த கா ல கட் டங் களி ல் நடி கை க ள் ஒ ரு ப டத்தி ற் கு கோடி க் கண க்கி ல் ச ம் ப ளம் வா ங் குவ தா ல் சொகு சாக வா ழ் ந் து வ ரு கிறா ர்க ள் எ ன் று கூ ற லா ம்.

ஆ னா ல் அ ப் போதெ ல் லா ம் அ வ் வள வு ச ம் ப ள ம் கி டையா து. அ ப் படி அ ந்த கா லகட் டங் களி லே யே சொ கு சு ரா ணி யாக வா ழ்ந் த வர் தான் கே.ஆர்.விஜ யா. இந் த கால த்தி ல் ந ய ன்தா ரா எப் ப டியோ அப் ப டித் தான் அ ந் த கா லத் தி ல் கே.ஆர்.விஜ யா.

மு ன் னணி நடி க ர் கள், இ ள ம் ந டிக ர்க ள் எ ன்று பா ர்க் காம ல் க தாபா த்தி ர ம் சி றப் பா க அ மைந் தா ல் ந டி த்து க் கொ டுக் க அ வர் த யங்கிய தி ல்லை.அப் படி த ன்னு டை ய சம் பாத் தியத் தில் சொ ந்தமா க க ப் பல், வி மான ம் , சொகு சு பங் க ளா எ ன வா ங் கி சி னிமா வி ல் ம ட் டு ம் அ ல் லாம ல் நிஜ த் திலு ம் ரா ணி யாக வா ழ் ந் து வ ந் தா ரா ம்.

த ற் போ து கப் ப ல் வி மான ம் எ து வும் இல் லை எ ன்றா லும் இப் போ து ம் சொ கு சா க வா ழ் ந்து வ ரு கிறார்.ஹீ ரோக் க ள் ஆதி க் கம் செலு த் தும் இ ந்த சி னி மா உ லகில் அ வ்வ ப்போ து இந் த மா தி ரி ந டிகை களு க்கு ஏ தாவ து அ திர்ஷ் ட ம் அ டி த்த து. அ ப்ப டி கே.ஆர்.விஜயாவு க் கு பி ற கு அ ந்த அ ள வு க் கு சொ கு சாக வாழ் ந் து வ ருப வ ர் எ ன்றா ல் அது ந யன்தா ரா தான்.