அடக்கடவுளே… உ யிருக்கு போ ராடி வந்த நடிகர் புகழ்!! சில மணி நேரங்களுக்கு பிறகு தப்பித்துக் கொண்டார்… நடந்தது என்ன தெரியுமா??

செய்திகள்

தற்போது சின்ன த்திரையில் இருக்கும் நிக ழ்ச் சியில் நாளுக்கு நாள் அ திகரி த்துக் கொ ண்டே போகி ன்றது. இந்த வகையில் பல சின்ன த்திரை மற்றும் வெள்ளி த்திரை பிரப லங்க ளுக்கு அதிலும் பங்கே ற்று வருகி ன்றார்கள். அந்த வகையில் குக் வித் கோமாளி மூ லம் மிகவும் பி ரபலமா னவர் தான் புகழ்.

மேலும் விஜய் டிவியின் பிக் பாஸ் அதன் பிறகு அதிகமான ரசிக ர்களை கொ ண்ட நிகழ் ச்சி என்றால் அது விஜய் தொலை க்கா ட்சியில் கல க்கப்போ வது யாரு நிகழ் ச்சி மூ லமாக சின் னத் தி ரையில் அ றிமுகமா னார் என்பது குறி ப்பிடத்த க்கது. அந்த நிக ழ்ச்சி க்கு சிரி ப்புடா என்று நகை ச்சுவை நிகழ் ச்சியில் கலந்து கொண்டார்.

ஆனால் இவை பெரும ளவில் ரசிகர் ம த்தியில் கொண்டு சேர் த்தது என்றால் விஜய் டிவியில் ஒளிபர ப்பான குக் வித் கோமாளி தான். அந்த நி கழ்ச்சி யில் பங்கே ற்ற பிறகுதான் அவருக்கு அ திகமான புகழ் கிடை த்தது என்று கூட சொல் லலாம். மேலும், குக் வித் கோ மாளி ஒன்னு மட்டும் இர ண்டில் அவர் செய் யும் சே ட்டைக ளுக்கு ஏரா ளமான ரசிக ர்கள் உள் ளார்கள்.

இதனை தொடர் ந்து தற்போது காமெடி ராஜா கல க்கல் ரா ணியில் இருந்து பாதி யிலேயே அவர் வெ ளியேறி னார். அதற்கு என்ன கார ணம் என்று ப லரும் கே ள்வி எழு ப்பி வந்துள் ளனர். பிறகு நடிகர் சந்தா னத்துடன் சபா பதி என்ற திரைப்ப டத்தில் நடித்து ள்ளார். அந்த திரைப்ப டத்தை தொடர் ந்து நடிகர் அஜித்தின் வலி மை திரைப்ப டத்திலும் அதன் பிறகு நடிகர் அருள் விஜயின் யா னை திரைப்ப டத்திலும் அஸ்வி னுடன் என்ன சொல்ல போகி றாய் என்ற பல திரைப்ப டங்களில் நடித்து ள்ளார் என்பது குறிப்பிட த்தக்கது.

இந்த திரைப்ப டங்களை தொடர் ந்து தற்போது ஏக ப்பட்ட திரைப்ப டங்களில் நடித்து வருகி ன்றார். மேலும், படப்பி டிப்பில் பி ஸியாக நடித்து வருகி ன்றனர். இதனால் குக் வித் கோமா ளியில் கல ந்து கொ ள்ள முடி யாமல் இரு ந்தால் அதனை தொடர் ந்து தற்போது இரண்டாம் எ பிசோ டில் அவர் கலந்து கொண்டு ள்ளார். அதைக் கண்ட ரசிக ர்கள் மகி ழ்ச் சியில் உள்ளா ர்கள்.

இதனைத் தொடர்ந்து இவர் திரு ச்சி ஹோ ட்டல் திற ப்பு வி ழாவிற்கு சென்று உள்ளார். அப்பொழுது மூன்றாவது மாடியில் அமை க்கப்ப ட்டுள்ள தி றப்பு வி ழாவில் அங்கி ருந்து கீழ் தள த்திற்கு வருவத ற்காக லி ப்டில் சென்று ள்ளார். அதன் பிறகு பத்து நிமிட ங்களு க்கு மேலா கியும் புகழ் கீழே வராத கார ணத்தி னால் சில மணி நேரம் கழி த்து லி ப்டின் உள்ளே இருந்து வேக மாக வெ ளியே வந்து ள்ளார்.

அதன் பிறகு இவர் லி ப்டின் மா ட்டிக் கொண்டுள்ளார் என்ற வி ஷயம் அங்கு ள்ள பலரு க்கும் தெரிந்த வந்தது. அந்த த கவலை அறி ந்த ரசிக ர்களல் அதி ர்ச்சி யில் உள் ளார்கள். இந்த த கவல் தான் தற்போது மிக வைர லாக பர வி வருகி ன்றது…